Info om Folke Filbyter

Semi­na­ri­e­grup­pen Fol­ke Fil­by­ter anord­nar semi­na­ri­er såväl lokalt på många orter som över­gri­pan­de för brö­der från hela Fjär­de för­del­ning­en inom Svens­ka Fri­mu­ra­re Orden. Tyngd­punk­ten lig­ger på ämnen som ritu­al och sym­bo­lik men hand­lar även om med­lemsomsorg. Grup­pen för­sö­ker till­go­do­se den efter­frå­gan som finns från många brö­der att få möj­lig­het att uti­från egna upp­le­vel­ser och frå­gor för­stå mera om Ordens inne­håll och ritu­a­ler.

Semi­na­ri­er har även ägnats åt att låta brö­der­na dis­ku­te­ra sin egen per­son­li­ga utveck­ling och rela­tion till fri­mu­re­ri­et i för­hål­lan­de till Ordens verk­sam­het och ide­o­lo­gis­ka inne­håll.

Semi­na­ri­e­grup­pen ger ock­så ut skrif­ter i en skrift­se­rie där bland annat under­sök­ning­ar om fri­mu­re­ris­ka före­te­el­ser pub­li­ce­ras.

Klic­ka nedan för lis­ta över tidi­ga­re skrif­ter:

Folke Filbyter Utgivna Skrifter, 13 juni 2019

Sök inlägg