Kalender Motala

Kalender
Länk till Motalas hela kalender.
Länk till fullständig kalender för samtliga enheter i Fjärde fördelningen.

Länk till hela Fjärde fördelningens vecko-kalender på Frimurarorden.se.

Kalenderguide
Länk till tips om hur du kan använda Fyrans kalenderfunktioner.

Sök inlägg

Frimureriet i Motala

Väl­kom­na till loge med recep­tion i grad II mån­da­gen den 26 novem­ber med före­drag av av Karl-König Königs­son, AABB i kapi­tel­bröd­ra­för­e­ning­en Vidar i Upp­sa­la. Karl-König Königs­son är arbe­tan­de leda­mot i forsk­nings­lo­gen Carl Fri­edrich Eck­leff,  och temat för hans före­läs­ning är “I bröd­ra­ked­jans mitt”. För­u­tom vårt sed­van­li­ga goda bröd­raum­gänge, och gläd­jen att nya brö­der får... Läs mer →

Caritas i Motala

Vid loge­sam­man­koms­ter görs insam­ling­ar till behö­van­de brö­der och till loka­la orga­ni­sa­tio­ners hjälp­verk­sam­het, fram­förallt till Hela män­ni­skan. Cari­tas­grup­pen i Mota­la upp­vak­tar brö­der... Läs mer →