Kalender Linköping

Kalender
Länk till Linköpings hela kalender.
Länk till fullständig kalender för samtliga enheter i Fjärde fördelningen.

Länk till hela Fjärde fördelningens vecko-kalender på Frimurarorden.se.

Kalenderguide
Länk till tips om hur du kan använda Fyrans kalenderfunktioner.

Sök inlägg

Frimureriet i Linköping

Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­loge fyl­ler 200 i år. Det­ta kom­mer natur­ligt­vis under året att upp­märk­sam­mas på oli­ka sätt. Som en vik­tig del av Svens­ka Fri­mu­ra­re Orden är Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­loge en tra­di­tions­bä­ra­re av rang. Sam­ti­digt vill vi under jubi­le­um­så­ret beto­na att vi är en del av det moder­na sam­häl­let och bedri­ver vår verk­sam­het med... Läs mer →

Caritas i Linköping

Cari­tas­grup­pen i Lin­kö­ping gör insam­ling­ar till loka­la orga­ni­sa­tio­ner och behö­van­de brö­der anting­en vid loge­saman­koms­ter, för­sälj­ning av lamm, korv och kakor. Fram­förallt... Läs mer →