Kalenderguide

Bild av kalendern på startsidan. (redigerad)
Bild av kalen­dern på start­si­dan. (redi­ge­rad)

Fri­mu­rar­Fy­rans nya dyna­mis­ka kalen­der­sy­stem är myc­ket enkelt att använ­da sam­ti­digt som det har myc­ket kraft­ful­la funk­tio­ner för de brö­der som öns­kar att snabbt och med enk­la klick kun­na väl­ja vad kalen­dern skall visa.
Här bred­vid ser du en BILD av kalen­dern. 

På Fyrans start­si­da samt respek­ti­ve orters start­si­dor:
Håll mar­kö­ren över akti­vi­tet vid aktu­ellt datum för att se ytter­li­ga­re infor­ma­tion, t.ex. när och var akti­vi­te­ten genom­förs, vem som hål­ler före­drag, om anmä­lan behövs etc.
Klick på akti­vi­tet öpp­nar just den akti­vi­te­tens full­stän­di­ga infor­ma­tion.

På start­si­dan finns under kalen­der­pos­ter­na en länk till Fri­mu­raror­dens hem­si­da och fjär­de för­del­ning­ens vec­ko-kalan­der.

Om du klic­kar på ”Visa Kalen­der” kom­mer du till själ­va kalen­der­si­dan där du får en över­sikt vad som hän­der under den inne­va­ran­de måna­den.

På själ­va kalen­der­si­dan:
Kalen­dern är dyna­misk vil­ket bety­der att den änd­rar inne­håll genom att lad­da in dina öns­ka­de data utan att behö­va lad­da om själ­va sidan.

Du kan genom att klic­ka uppe till väns­ter på pilar­na bred­vid månad anting­en ste­ga fram eller till­ba­ka, för att se vad som hän­der läng­re fram i tiden. Du kan uppe till höger änd­ra från pro­gram (visar ett antal hän­del­ser i kro­no­lo­gisk ord­ning) till vec­ka eller månad. Då väl­jer du den tids­rymd du vill visa. Se bild till höger –>

Bild på del av kalen­der­si­da. Urval Program/Vecka/månad uppe till höger.

Uppe till väns­ter fin­ner du kalen­derns kraft­ful­la fil­tre­rings-funk­tio­ner Kate­go­ri = Stad samt Eti­kett = Enhet(Loge, bröd­ra­för­e­ning, klubb),

Enhe­ter och orter (=etiketter/”taggar”, i Fri­mu­rar­Fy­rans fall märks samt­li­ga händelser/evenemang även med två(2) (i säll­syn­ta fall fler) etiketter/taggar; Enhet och Ort)

Kalenderns filter, där du väljer Kategori = ORT eller Etikett = Enhet
Kalen­derns fil­ter, där du väl­jer Kate­go­ri = ORT eller Eti­kett = Enhet [ctrl ]+ klick för att väl­ja fle­ra.
Exem­pel 1:

Om du kom­mer in till Kalen­dern via Fyrans start­si­da ser du att föl­jan­de tag­gar är för­mar­ke­ra­de i Kate­go­ri­er-menyn; Samt­li­ga. Du kan själv KLICKA I DE ORTER DU ÄR INTRESSERAD AV, ELLER VÄLJA ETIKETT FÖR DEN ENHET DU VILL SE. FÖR ATT VÄLJA FLERA, ANVÄND [CTRL] + KLICK I URVALET.

Kalen­dern visar då endast händelser/evenemang som givits taggen/etiketten, d.v.s. har något med det­ta ämne att göra.

Tes­ta: Gå till inne­va­ran­de månad och pro­va att klic­ka av eller på oli­ka tag­gar för att se hur kalen­dern auto­ma­tiskt änd­rar inne­håll efter dina öns­ke­mål.

Tips!
Om du klic­kar av/nollställer(kryss i cir­kel) alla för­val­da tag­gar i Enhe­ter och orter-menyn avak­ti­ve­rar du filt­ret. Då kom­mer kalen­dern att visa alla evenemang/händelser i samt­li­ga enhe­ter inom hela 4:e för­del­ning­en.

Änd­ra kalen­der­vy:
Grundin­ställ­ning­en för kalen­dern är att visa alla eve­ne­mang som en dag­ord­ning.
Om du exem­pel­vis hell­re vill se händelser/evenemang vec­ko­vis eller månads­vis använ­der du vis­nings­me­nyn uppe till höger.
Där kan du väl­ja vil­ken vy du vill visa hän­del­ser­na i; Månad, Vec­ka eller Dag­ord­ning.