Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webb­plats­a­dress är: https://fyran.info. Sidan drivs av Fjär­de För­del­ning­en inom Fri­mu­raror­den.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besö­ka­re läm­nar kom­men­ta­rer på webb­plat­sen sam­lar vi in de upp­gif­ter som visas i kom­men­tarsfor­mu­lä­ret samt besö­ka­rens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detek­te­ring av skräp­med­de­lan­den.

Media

Om du lad­dar upp bil­der till webb­plat­sen bör du und­vi­ka att lad­da upp bil­der där EXIF-data inklu­de­rar data från GPS-loka­li­se­ring. Besö­ka­re till webb­plat­sen kan lad­da ned och ta fram alla posi­tio­ne­rings­upp­gif­ter från bil­der på webb­plat­sen.

Analys

När du besö­ker sidan och accep­te­rar coo­ki­es så används de för att ana­ly­se­ra tra­fi­ken på sidan. Vi ana­ly­se­rar vil­ka sidor och vil­ka artik­lar som har mest tra­fik inte vad enskil­da indi­vi­der gör på sidan.

Vilka vi delar dina data med

Vi använ­der oss av verk­ty­get Goog­le Ana­ly­tics för att räk­na anta­let besök på sidan. Inga per­son­upp­gif­ter från dig skic­kas dit, bara att du besökt sidan.

Hur länge vi behåller era uppgifter

För besö­ka­re på sidan så spa­ras coo­ki­es i ett år. Du kan själv ren­sa bort des­sa coo­ki­es i din webb­lä­sa­re.

För använ­da­re som är regi­stre­ra­de på webb­plat­sen (skri­ben­ter) spa­rar vi även de per­son­upp­gif­ter de anger i sin använ­dar­pro­fil.

Alla använ­da­re kan se, redi­ge­ra eller rade­ra sina per­son­upp­gif­ter när som helst (med undan­ta­get att de inte kan änd­ra sitt använ­dar­namn).
Även webb­plat­sens admi­nist­ra­tö­rer kan se och redi­ge­ra den­na infor­ma­tion.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett kon­to på den­na webb­plats kan du begä­ra en export­fil med de per­son­upp­gif­ter vi har om dig, inklu­si­ve alla upp­gif­ter du har gett oss.
Du kan ock­så begä­ra att vi tar bort alla per­son­upp­gif­ter vi har om dig. Det­ta omfat­tar inte even­tu­el­la upp­gif­ter som vi är tvung­na att spa­ra av admi­nist­ra­ti­va, lega­la eller säker­hets­än­da­mål.

Vart vi skickar dina uppgifter

Inlägg kanske kon­trol­le­ras via en auto­ma­ti­se­rad tjänst för detek­te­ring av skräp­post. I övrigt skic­kas bara besöks­sta­tistik till Goog­le för ana­lys av tra­fik.

Vår kontaktinformation

För att nå redak­tio­nen, skic­ka epost till red@fyran.info. Frå­gor av tek­nisk natur eller kring GDPR hän­vi­sas till webmaster@fyran.info.