Kalender Eksjö

Kalender
Hela Eksjös kalender.
Länk till fullständig kalender för samtliga enheter i Fjärde fördelningen.
Länk till hela Fjärde fördelningens vecko-kalender på Frimurarorden.se.

Kalenderguide
Länk till tips om hur du kan använda Fyrans kalenderfunktioner.

Sök inlägg

Frimureriet i Eksjö

Våren kom­mer så sak­te­li­ga och med den väx­er grä­set på fair­ways och gree­ner och läng­tan efter att åter få spe­la golf. Brö­der­na i Eksjö och Con­cor­dia inbju­der till Fri­murar­golf fre­da­gen den 14 juni på Eksjö GK. Mer infor­ma­tion finns i den här län­ken.Väl­kom­men till Fri­murar­golf i Eksjö Läs mer →

Caritas i Eksjö

Vid loge­sam­man­koms­ter görs insam­ling­ar till behö­van­de brö­der och till loka­la orga­ni­sa­tio­ners hjälp­verk­sam­het, främst Svens­ka kyr­kans dia­ko­na­la verk­sam­het. Cari­tas­grup­pen hål­ler kon­takt... Läs mer →