Tyska biblioteket

Fri­murar­bib­li­o­te­ket i den preus­sis­ka sta­den Bri­eg räd­da­des från nazis­ter­na, ham­na­de först i Köpen­hamn, och där­ef­ter i Helsing­fors. Det över­läm­na­des nyli­gen till stam­hu­set i Stock­holm.

Num­mer 2 – 2020 av Fri­mu­ra­ren har en intres­sant arti­kel om en sam­ling böc­ker och tid­skrif­ter, som depo­ne­rats i stam­hu­set av Stor Capit­let i Fin­land. Till arti­kelns för­tjäns­ter hör att den väc­ker ett antal frå­gor. Möj­li­gen kan den kland­ras för att den läm­nar en hel del av dem obe­sva­ra­de – ett för­hål­lan­de som för övrigt inte är ovan­ligt i fri­mu­re­ris­ka sam­man­hang.

Enligt upp­gift kom­mer bib­li­o­te­ket ursprung­li­gen från S:t Johan­neslo­gen Fri­edrich zur auf­ge­hen­den Son­ne. Det skul­le vara intres­sant att veta på vil­ken ort den­na loge ver­ka­de och om den hade något med den fri­re­li­giö­sa Frei­mau­rer­bund zur auf­ge­hen­den Son­ne att göra. Hur ham­na­de bib­li­o­te­ket i Dan­mark och hur över­lev­de det den tys­ka ocku­pa­tio­nen där?

Ulf Åsén, som har haft en väsent­lig roll i att bib­li­o­te­ket omhän­der­togs, är väl insatt i ämnet och har gett föl­jan­de svar. Trots sitt namn hör­de den aktu­el­la logen till Gros­se Natio­nal Mut­ter­loge zu den drei Weltku­geln, som Fred­rik den sto­re lär ha varit med om att grun­da. Den ver­ka­de från 1783 i Bri­eg, som var krets­stad i den preus­sis­ka pro­vin­sen Schle­si­en. Efter and­ra världs­kri­get ham­na­de sta­den i Polen, heter nu Brzeg, har 40 000 invå­na­re och lig­ger i lan­dets syd­väst­ra delar. Någon loge finns där inte läng­re, knap­past hel­ler någ­ra fri­mu­ra­re.

Av någon anled­ning kon­fis­ke­ra­des ald­rig fri­murar­bib­li­o­te­ket i Bri­eg av nazis­ter­na. Där­med är det ett av få, kanske det enda tys­ka fri­murar­bib­li­o­te­ket som inte gick det ödet till mötes. ”Vårt” tys­ka bib­li­o­tek ham­na­de sålun­da inte, som de beslag­tag­na bib­li­o­te­ken och arki­ven, (även de i ocku­pe­ra­de län­der) i hän­der­na på öst­bloc­kets myn­dig­he­ter. Logear­ki­ven ham­na­de i Mos­kva, men åter­bör­da­des under sov­jet­ti­den till Öst­tyskland. Där finns mate­ri­a­let fort­fa­ran­de i stat­li­ga arkiv, allt­så inte hos de rätt­mä­ti­ga ägar­na. Bib­li­o­te­ken han­te­ra­des del­vis annorlun­da. Av för Ulf okänd anled­ning ska de ha över­läm­nats av rys­sar­na till uni­ver­si­tets­bib­li­o­te­ket i Poz­nan, som sägs ha en av de störs­ta sam­ling­ar­na av fri­mu­rar­lit­te­ra­tur som exi­ste­rar. En del har repat­ri­e­rats. Bl.a. lär norr­män­nen ha fått till­ba­ka en del.

Ing­en tor­de idag veta var­för fri­murar­bib­li­o­te­ket i Bri­eg räd­da­des, inte hel­ler var­för, när eller hur det pac­ka­des ner och ham­na­de i en käl­la­re i Köpen­hamn. Den fin­länds­ke ban­ki­ren och fri­mu­ra­ren Ane Gyl­len­berg råka­de av okänd anled­ning snubb­la över bib­li­o­te­ket ome­del­bart efter kri­get, köp­te allti­hop och för­de hem sam­ling­en till Helsing­fors.

En verk­lig rari­tet i bib­li­o­te­ket mås­te vara den bok som beskrivs som: Die Kon­sti­tu­tio­nen der Frei­mau­rer, tryckt i Lon­don 1723. Värl­dens förs­ta fri­mu­re­ris­ka stor­loge sägs ha grun­dats i Lon­don 1717. Först från 1723 finns någ­ra tryck­ta käl­lor från den­na stor­loge, och det är just dess ”Con­sti­tu­tions”. Att det sam­ma år skul­le tryc­kas en tysk ver­sion av den­na, i Lon­don, före­fal­ler högst osan­no­likt. För­mod­li­gen hand­lar det här om en beskriv­ning på tys­ka av vil­ka böc­ker som finns i bib­li­o­te­ket. Även (sär­skilt) om boken är på eng­els­ka tor­de epi­te­tet ”rari­tet” vara befo­gat.

Ulf Åsén har lovat att åter­kom­ma även i den­na frå­ga när corona­ka­ran­tä­nen med­ger när­ma­re stu­di­um av boken. Till dess går det att läsa om Kon­sti­tu­tio­nens till­bli­vel­se i mitt inlägg, Jubi­le­um, här i Fyran. Nu gäl­lan­de eng­els­ka kon­sti­tu­tion finns att läsa på hem­si­dan för Uni­ted Grand Lod­ge of Eng­land (UGLE) under About us.

Rune Carls­son

Sök inlägg