Initiativ i Oskarshamn: Brödraträff på nätet

Visst kan man ha en  bröd­ra­träff på nätet. Det har brö­der­na i Oskars­hamn prö­vat och om en vec­ka är det dags igen.
Det bör­ja­de med att bro­der Åke von Kiöh­ling skic­ka­de ett E‑brev till någ­ra brö­der i Oskars­hamn med för­hopp­ning om att var och en kun­de avnju­ta en bit sill i sin ensam­het vid den tid vi nor­malt sett skul­le ha haft vår bröd­ramål­tid tors­da­gen den 24 april. En bröd­ramål­tid som nu, lik­som all annan fri­mu­re­risk verk­sam­het, var inställd på grund av Coro­na­vi­ruspan­de­min.
Ett par and­ra brö­der tog vid och utveck­la­de idén till ett möte på det elektro­nis­ka kon­fe­rens­verk­ty­get Zoom med mål­tid, skå­lar och brö­d­ra­ge­men­skap.
Den­na förs­ta träff hade bara spri­dits via “djung­el­trum­man” och vi blev totalt fjor­ton brö­der.
Alla hade trev­ligt och det märk­tes att vi hade sak­nat brö­d­ra­ge­men­ska­pen, så då föd­des tan­ken på att göra sam­ma sak igen, fast i lite stör­re ska­la.
Så till nu på tors­da­gen den 7 maj kl 19.00 har det gått ut en inbju­dan till hela Oskars­hamns Fri­mu­rar­sam­fäl­lig­het om att träf­fas, via datorn, för en impro­vi­se­rad bröd­ramål­tid.

Att ta bild av en dataskärm är svårt men bil­den ger dock en idé om hur det kan se ut-

Kläd­sel, mat och dryck är val­fri, även om många nog väl­jer sill med till­be­hör. Vi ska för­sö­ka upp­nå åtminsto­ne en del av den brö­d­ra­ge­men­skap vi alla sak­nar från våra loger och bröd­ramål­ti­der.
Finns det någon annan bro­der där ute som kän­ner sig ensam under pan­de­min och sak­nar brö­der­nas säll­skap? Vill du kanske vara med och gäs­ta Oskars­hamns­brö­der­nas elektro­nis­ka “bröd­ramål­tid”?
Skic­ka i så fall ett E‑brev till on@frimurarorden.se, senast ons­dag den 6 maj, med namn, grad och SFMO-ID (Står på fri­mu­rar­kor­tet) så skic­kar vi en inbju­dan med länk och lösenord.

Text: Michael Sten­felt

Sök inlägg