ÖPL:sjubileumsbok går att boka redan nu!

I det­ta nu pågår pro­duk­tio­nen av den bok som ska ges ut i sam­band med Öst­gö­ta Provinsialloge´s  200-års­ju­bi­le­um. Det  är möj­ligt att redan idag  för­hands­be­stäl­la boken. Den skrivs av en verk­lig kän­na­re av fri­mu­re­ri, docen­ten Andre­as Önner­fors.

Andre­as Önner­fors hyar skri­vit fle­ra bhöc­ker om fri­mu­re­ri och fors­kar just nu i ÖPL:s histo­ria för den kom­man­de jubi­le­ums­bo­ken.

-Boken blir lin­netråds­bun­den och har en “hög pro­fil” med pla­ne­rad utgiv­ning under 2021, berät­tar Lars Jager­felt en av de brö­der som arbe­tar med jubi­le­et.
‑För­fat­ta­re är Andre­as Önner­fors, docent i idé- och lär­doms­hi­sto­ria i Göte­borg och Lund. Han har tidi­ga­re fors­kat om fri­mu­re­ri och var 2007–2010 före­stån­da­re för Cent­re for Rese­arch into Fre­e­ma­son­ry and Fra­ter­na­lism vid uni­ver­si­te­tet i Shef­fi­eld. Andre­as Önner­fors är dess­utom OM i en forsk­nings­loge i Lon­don.
En omfat­tan­de arkiv­forsk­ning pågår och skall lig­ga till grund för det pågåen­de bok­pro­jek­tet. Boken kom­mer ta upp ämnen som , Fri­mu­re­ri­et och sam­häl­let, utveck­ling­en under  200 år. Dess­utom frå­gor som “Vad ger fri­mu­re­ri­et? , kul­tur­arv och fram­tid, slu­tar Lars Jager­felt.

-Utgiv­nings­ti­den beräk­nas bli mot slu­tet av 2021, berät­tar ÖPL:s jubi­le­ums­ge­ne­ral Olof Nim­hed.

ÖPL:s jubi­le­ums­ge­ne­ral Olof Nim­hed tip­sar om möj­lig­he­ten att mot en extra kost­nad få vara med i en del av boken.

-Boken kom­mer att kun­na häm­tas i Loge­hu­set, Klos­ter­ga­tan i Lin­kö­ping och på and­ra plat­ser vid sär­skil­da tider som kom­mer att anges efter bok­släp­pet. Den kan ock­så  skic­kas per post  mot ett tillägg av 95 kr/bok.

För den som öns­kar finns möj­lig­he­ten att  lyck­öns­ka ÖPL till de 200 åren genom att nam­net anges  i den sär­skil­da Tabu­la gra­tu­la­to­ria . (100 kr till­kom­mer)
Sum­me­ra och beta­la enligt ovan till Bank­gi­ro 5356–9182 (Bok­för­la­get Stif­tel­sen Väs­ter­viks Muse­um) !
Märk betal­ning­en ÖPL 200 samt skriv namn och adress. Klic­ka på län­ken nedan så kan  Ni se affi­schen om jubi­le­ums­bo­ken.

https://fyran.info/wp-content/uploads/2020/04/Förhandsteckning-av-ÖPL-200-år-rev‑2.pdf

Fot­not: Fest­skrif­ter och jubi­le­ums­skrif­ter inne­hål­ler som regel en Tabu­la gra­tu­la­to­ria – en för­teck­ning över de per­so­ner som del­tar i hyll­ning­en genom sub­skrip­tion på boken

 

 

Text: Håkan Wasén

Sök inlägg