Kristendom – en sekulär aspekt

Kris­ten­dom. Mosa­ik från slu­tet av 300-talet i San­ta Pru­den­zi­a­na-basi­li­kan i Rom.

När nu all loge­verk­sam­het inom Svens­ka Fri­mu­ra­re Orden är inställd, åtminsto­ne fram till augusti, bor­de det fin­nas alter­na­ti­va sätt att odla ett fri­mu­re­riskt intres­se. Den eng­els­ka forsk­nings­lo­gen Qua­tu­or Coro­na­ti har ock­så ställt in sina när­mas­te möten, men har beslu­tat att kom­pen­se­ra det genom att läg­ga ut de plan­lag­da före­dra­gen på nätet. Det­ta är möj­ligt i Eng­land, eftersom deras före­drag, jäm­fört med våra, bru­kar vara mer all­mänt håll­na. Den brit­tis­ka inställ­ning­en till vad som mås­te hem­lig­hål­las är dess­utom mer libe­ral än hos oss.

Skul­le vi kun­na göra något lik­nan­de? Ja, var­för inte! Fyran skul­le exem­pel­vis kun­na pub­li­ce­ra betyd­ligt fler icke ritu­al­bund­na inlägg med fri­mu­re­risk anknyt­ning. Etik, idéhisto­ria och teo­lo­gi är exem­pel på ämnen som bor­de kun­na pre­sen­te­ras och bli före­mål för dis­kus­sion, utan att något av ritu­a­len behö­ver avslö­jas.

Ett före­drag om vil­ken roll kyr­kan har haft i Sve­ri­ges utveck­ling till ett sta­bilt, demo­kra­tiskt väl­färds­land skul­le kun­na säga något om vår krist­na grund, utan att avslö­ja något om ritu­a­len. Det skul­le ock­så kun­na säga något om hur våld, makt­kamp och för­föl­jel­se kan före­kom­ma i reli­gi­o­nens namn. Det beror för­stås på att reli­gi­on är vik­tig för män­ni­skor­na. Det går att kom­pro­mis­sa om ett styc­ke land, men det kan vara betyd­ligt svå­ra­re att kom­pro­mis­sa om tro.

Ett sådant före­drag är skri­vet. Det är på sex A 4‑sidor och inne­hål­ler rubri­ker­na: Röt­ter­na, Krist­nan­det, Refor­ma­tio­nen, Upp­lys­ning­en, Orga­ni­sa­tion, Reli­gi­ons­fri­het och Reli­gi­o­nens natur. Fram­ställ­ning­en är myc­ket över­sikt­lig och kort­fat­tad, men natur­ligt­vis för lång att läg­gas ut direkt här på Fyran. Den som är intres­se­rad kan ta del av före­dra­get via den här län­ken.

Före­dra­get avslu­tas med två dis­kus­sions­frå­gor. Den som så vill är väl­kom­men att del­ge sina reflek­tio­ner över dem till under­teck­nad via Fyrans redak­tion. Adress på slu­tet i före­dra­get

Rune Carls­son

Sök inlägg