Engelsk frimurarskål utbringas för vårdpersonal och ensamma

I Sve­ri­ge applå­de­rar vi för vård­per­so­na­len kloc­kan åtta på kväl­len, i fri­mu­rar­kret­sar i bl. a Eng­land höjs en skål för dem och de som är ensam­ma på grund av coro­na­pan­de­min.

Mitt i elän­det med Coro­na­vi­ru­set dyker då och då upp ljus­punk­ter som visar empa­ti från oli­ka delar av sam­häl­let. Även vi svens­ka fri­mu­ra­re har av vår Stor­mäs­ta­re Chris­ter Pers­son upp­ma­nats att ta hand om våra med­brö­der, att hål­la kon­takt med brö­der­na och höra hur de har det.

De eng­els­ka fri­mu­rar­na har öpp­nat upp för all­män­he­ten genom att lät­ta på för­lå­ten och bju­da in dem till loge­kväl­lens skål för ”från­va­ran­de brö­der och deras vän­ner,” berät­tar  den ansed­da tid­skrif­ten Newsweek i ett repor­tage som, för­ut­va­ran­de OM Ian Doo­le i logen Mot­her Kilwin­ning No 0 i Skott­land, tip­sat Fyran om.

I repor­ta­get berät­tar David Stap­les, stor­sek­re­te­ra­re i den eng­els­ka stor­lo­gen UGLE,(United Grand Lod­ge of Eng­land), om ini­ti­a­ti­vet.

Tra­di­tio­nen att skå­la för icke när­va­ran­de brö­der  i sam­band med mål­ti­den efter logen har fun­nits allt­se­dan fri­mu­re­ri­et bör­ja­de för över 300 år sedan. David Stap­les menar att det kan bin­da sam­man alla de som nu tving­ats iso­le­ra sig från vän­ner och bekan­ta på grund av Coro­na­pan­de­min. När det gäl­ler det övri­ga har de brit­tis­ka fri­mu­rar­na likt oss i Sve­ri­ge ställt in alla loger.

Fort­fa­ran­de är myc­ket hem­ligt men vi anser att vi i den­na tid av kri­ser kan folk att må bätt­re av en sådan gemen­sam aktion och folk kan kän­na sig mind­re ensam­ma om de har någon att skå­la med menar David Stap­les.

Där­för har det ock­så ska­pats ett vir­tu­ellt skå­lan­de.

David Stap­les menar att även om myc­ket är för­dolt för den all­män­na värl­den så är vi myc­ket gla­da över att dela med oss av “nio-skå­len.” Han påpe­kar ock­så att man ock­så kan och bör skå­la för alla dem i vår­den som tar hand om de sju­ka.

Man kan del­ta i skå­len genom att söka “hash­tag­gen” #Time­to­To­ast. Där man hit­tar folk att skå­la med.

Text: Håkan Wasén

Sök inlägg