Svenska Frimurare Ordens verksamhet inställd till den 1 augusti

2020-03-20 Ordens Stor­mäs­ta­re Chris­ter Pers­son med­de­lar idag i ett brev rik­tat till samt­li­ga brö­der, att all verk­sam­het inom Svens­ka Fri­mu­ra­re Orden ställs in till den 1 augusti. Så här skri­ver han:

Käre Bro­der,

Vårt sam­häl­le befin­ner sig i en djup glo­bal folk­häl­so­kris utan mot­styc­ke i modern tid. Det har vänt upp och ner på allt och kri­sen kom­mer att påver­ka oss alla starkt de kom­man­de måna­der­na. Myc­ket som vi tagit för givet är det inte läng­re. Det soci­a­la umgäng­et är starkt begrän­sat, vil­ket direkt påver­kar vår verk­sam­het.

De restrik­tio­ner och rekom­men­da­tio­ner som rege­ring och myn­dig­he­ter med­de­lat oss (både i Sve­ri­ge och i Fin­land) har fått till följd att jag tving­ats fat­ta beslut att verk­sam­he­ten, i lik­het med tidi­ga­re läm­nat med­de­lan­de, fort­satt är inställd inom hela Svens­ka Fri­mu­ra­re Orden.

Jag räk­nar med att verk­sam­he­ten kan åter­upp­tas den 1 augusti 2020.

Jag vill med det­ta brev per­son­li­gen infor­me­ra er alla och bety­ga hur led­sen jag är för att jag tving­ats ta det­ta beslut. Sak­na­den efter er och efter det ritu­el­la arbe­tet är myc­ket stor. Jag tän­ker på er och på hur ni har det när vi inte kan träf­fas i den ordi­na­rie verk­sam­he­ten.

Nu är det tid att hål­la ihop bröd­ra­ked­jan på annat sätt. Kon­tak­ter via tele­fon, e‑post och sms. Kon­tak­ta dina brö­der och hör hur de har det, kanske någon behö­ver hjälp med något. Ett utomor­dent­ligt arbe­te man kan göra, nu när verk­sam­he­ten lig­ger nere, är att inom var­je enhet ta fram lis­tor på sak­na­de brö­der och bör­ja kon­tak­ta dem. Det är bara att sät­ta igång!

Var rädd om dig!

Med vän­lig och bro­der­lig häls­ning

Chris­ter Pers­son

Ordens Stor­mäs­ta­re

Sök inlägg