ÖPL:s jubileumsfirande och rallyt skjuts upp

Beslu­tet att stäl­la in den fri­mu­re­ris­ka verk­sam­he­ten till 1 augusti  kom­mer att inne­bä­ra att både ÖPL-jubi­le­et och klas­si­ker­ral­lyt ställs in. Likaså Det Gam­la Gar­dets akti­vi­te­ter. Det nya datu­met för jubi­le­ums­fi­ran­det är 15 maj 2021.
– Nu är det vik­ti­ga­re än någon­sin att ge en hjäl­pan­de hand, häl­sar ÖPL:s pro­vin­si­al­mäs­ta­re Mag­nus Eng­ström brö­der­na.

Som vän­tat kom­mer den inställ­da verk­sam­he­ten att få´konsekvenser. Någ­ra av dem beskri­ver vår PM i den häls­ning till brö­der­na som Fyran åter­ger.

Thord Söderlund, vin­na­re av det fri­mu­re­ris­ka klas­si­ker­ral­lyt 2019 och där­med arran­gör av årets ral­ly, som skul­le ha gått i Kristi Him­mel­färds­hel­gen, med­de­lar att ral­lyt skjuts på fram­ti­den.

– Om det kan köras sena­re i år eller näs­ta år, går inte att ge besked  idag, säger han.

Alla de akti­vi­te­ter som Det Gam­la Gar­det pla­ne­rar ställs in. Brö­der­na skall dock inte kopp­la av fri­mu­re­ri­et, tvärtom, brö­der­na  bör vara akti­va för att hjäl­pa, fram­går av den­na häls­ning från PM.

Mag­nus Eng­ström PM Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­loge

Bäs­ta brö­der i Fjär­de För­del­ning­en,

Ordens­led­ning­en har nu beslu­tat att stäl­la in all fri­mu­re­risk verk­sam­het till 1 augusti. Som följd av det­ta läg­ger vi ner alla loger och sam­man­koms­ter för våren. Det­ta är trå­kigt men behöv­ligt för att vi i SFMO inte ska bidra till att Coro­na­vi­ru­set spri­der sig mer är det redan gjort.
Jag är i dia­log med våra OM/O kring hur vi kan pla­ne­ra hös­ten så att effek­ten av det­ta blir så lite som möj­ligt. Vi åter­kom­mer med upp­da­te­ring av hös­tens arbets­ord­ning.
På grund av det­ta stäl­ler vi även in ÖPLs 200-års jubi­le­ums­dag.
Alla kapi­tel­brö­der i Fjär­de för­del­ning­en är varmt väl­kom­na att jubi­le­ra ÖPL den 15 maj 2021 istäl­let.
Vi får anled­ning att åter­kom­ma med mer infor­ma­tion kring det­ta läng­re fram.
Jag vill slå ett slag för vår inre Cari­tas i des­sa Coro­na­ti­der. Vet ni om någon bro­der som kan vara i behov av hjälp så hör av er till era loka­la Cari­tas-ansva­ri­ga eller ring bro­der direkt och frå­ga om hur ni kan hjäl­pa.
Att ge en hjäl­pan­de hand är vik­tigt, nu mer än någon­sin.

Det är min för­hopp­ning att vi ska kun­na åter­gå till vårt vär­de­ful­la arbe­tet med Den Konungs­li­ga Kons­ten efter som­ma­ren.
Tag hand om er och era kära så syns vi snart igen mina brö­der,

Er Pro­vin­si­al­mäs­ta­re Mag­nus Eng­ström

Fyran skic­kar frå­gan om Cari­tas­verk­sam­he­ten med anled­ning av coro­na­vi­ru­set till Ken­neth Bju­re­by, Cari­tas i Lin­kö­ping.

– Jag kom­mer i hel­gen att job­ba med ett för­slag, hur vi kan hjäl­pa brö­der, säger Ken­neth Bju­re­by. Vi har tit­tat på en verk­sam­het i Väs­ter­vik och skall se om vi kan ta efter det.

Text: Håkan Wasén

 

 

Sök inlägg