All logeverksamhet inställd till och med den 13 april

2020-03-11

Svens­ka Fri­mu­ra­re Ordens Stor­mäs­ta­re, Chris­ter Pers­son, har med anled­ning av den fort­sat­ta sprid­ning­en av coro­na­vi­rus i Sve­ri­ge idag beslu­tat att med ome­del­bar ver­kan stäl­la in alla loge­re­la­te­ra­de akti­vi­te­ter till och med den 13 april 2020

Kon­kret bety­der det att inga arrange­mang får genom­fö­ras i Ordens regi där en loge, bröd­ra­för­e­ning eller fri­mu­rar­klubb är arran­gör eller medar­ran­gör av en akti­vi­tet som äger rum i loge­lo­ka­ler eller i exter­na loka­ler.

Omfatt­ning:

  • Allt ritu­ellt arbe­te inom Svens­ka Fri­mu­ra­re Orden.
  • Sam­man­koms­ter med inbjud­na.
  • Före­drag, semi­na­ri­er och annan under­vis­ning.
  • Kon­ser­ter och kul­tu­rel­la arrange­mang.
  • Gui­da­de turer och utflyk­ter.
  • Seni­or­sam­man­koms­ter och annan soci­al sam­va­ro.
  • Loge­re­la­te­ra­de utlands­re­sor.

Det admi­nist­ra­ti­va arbe­tet i Ordens kans­li, direk­to­ri­er­na och för­del­nings­kans­li­er fort­sät­ter som van­ligt. De som kan lösa sina arbets­upp­gif­ter hem­i­från ombe­des att göra det­ta så långt som möj­ligt.

Anställd per­so­nal arbe­tar som van­ligt och föl­jer myn­dig­he­ter­nas rekom­men­da­tio­ner i dia­log med när­mas­te chef.

Ordens led­ning har full för­stå­el­se för de utma­ning­ar det­ta beslut med­för på alla nivå­er, men som ansva­rig för Svens­ka Fri­mu­ra­re Ordens verk­sam­het har jag ändå fun­nit det nöd­vän­digt att göra des­sa inskränk­ning­ar på basis av myn­dig­he­ter­nas rekom­men­da­tio­ner, inte minst då många brö­der är äld­re och till­hör risk­grup­per.

Loger­na använ­der sed­van­li­ga kana­ler för att infor­me­ra sina brö­der om utveck­ling­en lokalt. Brö­der­na rekom­men­de­ras vida­re att föl­ja utveck­ling­en via Ordens hem­si­da, där infor­ma­tion fort­lö­pan­de kom­mer att pub­li­ce­ras.

Med bro­der­li­ga häls­ning­ar

Chris­ter Pers­son

Ordens Stor­mäs­ta­re

 

Sök inlägg