Coronaviruset: Avvakta med logebesök om du varit i riskområden!

Ny infor­ma­tion från Ordens led­ning angå­en­de coro­na­vi­ru­set  har nu pub­li­ce­rats på Svens­ka Fri­mu­ra­re Ordens hem­si­da
Med anled­ning av coro­na­vi­ru­sets fort­sat­ta utbred­ning rekom­men­de­rar Orden sina med­lem­mar att ta del av myn­dig­he­ter­nas infor­ma­tion samt att föl­ja rekom­men­da­tio­ner­na för  fri­mu­rar­sam­man­koms­ter enligt nedan.

Orden rekom­men­de­rar sina med­lem­mar att föl­ja rikt­lin­jer enligt nedan för mins­kan­de av sprid­nings­risk

– Om du varit i Kina, Syd­ko­rea, Iran, Ita­li­en eller annat områ­de som våra myn­dig­he­ter var­nar för, upp­ma­nar vi dig att INTE kom­ma till någon fri­mu­rar­sam­man­komst för­rän efter ett par vec­kor från hem­komst­da­tum.

– Om du kän­ner dig sjuk eller krass­lig och har feber, hos­ta eller en för­kyl­ning bör du inte hel­ler gå till någon fri­mu­rar­sam­man­komst.

– För att mins­ka sprid­nings­ris­ken bör , intill annat med­de­las, häls­ning med handslag eller med annan direkt berö­ring und­vi­kas.

På Svens­ka Fri­mu­ra­re Ordens hem­si­da finns ock­så upp­gif­ter till käl­lor där man kan få mer infor­ma­tion. Vik­tig att ta del av om man avser resa och besö­ka annan loge utom­lands. Käl­lor­na är:

Sve­ri­ge
Folk­hälso­myn­dig­he­tens hem­si­da
www.folkhalsomyndigheten.se

Utri­kes­de­par­te­men­tets hem­si­da
www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/

Vård­gui­den tele­fon 1177

Fin­land
Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd
www.thl.fiUtrikesministeriet www.um.fi

Sök inlägg