Talman eller blivande? Missa inte seminariet!

Leif Norr­gård, Ordens för­ut­va­ran­de högs­te pre­lat gäs­tar tal­mans­se­mi­na­ri­et. Foto: Håkan Wasén

Inhop­pa­re som tal­man då och då? Eller nybli­ven tal­man och fun­de­ring­ar på hur man kan utveck­la sitt ämbets­man­na­skap. Då är tal­mans­se­mi­na­ri­et 4 april i Lin­kö­ping något för Dig.

Tal­mansupp­dra­get är ett av de vik­ti­gas­te upp­dra­gen i vårt fri­mu­re­ri. Tal­man­nens tal till den nybliv­ne reci­pi­en­ten kan bli ett fint min­ne för livet och även ge den nybliv­ne fri­mu­ra­ren vik­ti­ga impul­ser att fors­ka vida­re och upp­le­va gra­der­na.

Arti­kel­för­fat­ta­ren vet ock­så av egna tal­mansupp­le­vel­ser hur det kan kän­nas när inspi­ra­tio­nen lyser med sin från­va­ro och det är dags att tjänst­gö­ra. Men det finns ock­så stun­der där man läng­ta­de till upp­dra­get eftersom man hade kom­mit på en tan­ke man gär­na vill skic­ka vida­re till reci­pi­en­den.

Och just att ge är ju ett vik­tigt tal­mansupp­drag. Det har ock­så fram­kom­mit med stor tyd­lig­het vid de träf­far som de senas­te åren arran­ge­rats för nybliv­na reci­pi­en­ter av tal­män­nen.

Inspi­ra­tion och idéer kom­mer det med all san­no­lik­het att fin­nas gott om under det tal­mans­se­mi­na­ri­et som anord­nas lör­da­gen 4 april för både bli­van­de tal­män, nuva­ran­de tal­män och de som hop­par in då och då.

Del­ta­gar­na kom­mer bland and­ra a att få höra Leif Norr­gård, för­ut­va­ran­de Ordens högs­te pre­lat, berät­ta om sina reflex­io­ner kring tal­mansupp­dra­get. Leif Norr­gård är väl­be­kant för sina krö­ni­kor i Fri­mu­ra­ren.

Göran De Geer är en av före­lä­sar­na på semi­na­ri­et.

Under semi­na­ri­et kom­mer även “Tal­mansupp­dra­get, arki­va­ri­en och bib­li­o­te­ket” att tas upp av Jonas Koski­ta­lo.

Göran De Geer för­ut­va­ran­de, förs­te depu­te­ra­de mäs­ta­re, kom­mer att leda ett pass där man behand­lar en bok­stav­li­gen cen­tral del av ritu­a­len och hur den delen kan använ­das som ett red­skap.

Efter lun­chen blir det prak­tiskt arbe­te med någ­ra exem­pel på hur man kan göra det som Göran De Geer talat om i prak­ti­ken. Förs­te tal­man­nen i S:t Jacob i Lin­kö­ping, Johan­nes Söder­berg, kom­mer att tala om barm­här­tig­het hur det temat kan använ­das vid förs­ta gra­dens recepti0n.

Förs­te tal­man­nen i Den Gyl­le­ne Gri­pen i Lin­kö­ping, Peter Frans­son, kom­mer att tala om and­ra gra­den och and­re tal­man­nen, Olof Tor­stens­son från De Tre Stjär­nor i Oskars­hamn tar upp tred­je gra­den. Där­ef­ter blir det reflex­io­ner över dagens arbe­te av kurs­le­dar­na.

- Det är önsk­värt att alla våra tal­män del­tar, säger Tor­björn Sjö­berg, förs­te tal­man i Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­loge. Han hål­ler i semi­na­ri­et till­sam­mans med ÖPL:s and­re tal­man Claes-Göran Tho­rell.

- Semi­na­ri­et rik­tar sig till även bli­van­de tal­män och brö­der som nu och då går in som ersät­ta­re för tal­man­nen.

Semi­na­ri­et är kost­nads­fritt för del­ta­gar­na eftersom ÖPL står för lun­chen och den enhet var­i­från man kom­mer sva­rar för rese­kost­na­den.

Anmä­la sig bör man göra SENAST 20 mars till ÖPL, Klos­ter­ga­tan 11, 582 23 Lin­kö­ping eller via mejl till opl@frimurarorden.se

Text och foto: Håkan Wasén

Sök inlägg