Dags att anmäla sig till ÖPL:s jubileumsfest

Nu är det möj­ligt att anmä­la sig till fest­lig­he­ter­na i sam­band med  Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­lo­ges 200-års­ju­bi­le­um. För­ra gång­en ÖPL fira­de jämnt,1920, kas­ta­de dock ett kung­ligt döds­fall en skug­ga över firan­det.

Fest­lig­he­ter­na inleds med en jubi­le­ums­guds­tjänst i Lin­kö­pings dom­kyr­ka lör­da­gen 9 maj.

Jubi­le­ums­kom­mit­tén har pla­ne­rat en hel­dag och kväll till­sam­mans med “respek­ti­ve” för brö­der i grad VII och upp­åt.

Inled­ning­en sker i “fri­murartrak­ter” bara ett sten­kast från fri­mu­re­ri­ets förs­ta egna  loka­ler i Lin­kö­ping, nuva­ran­de dom­kyr­kans för­sam­lings­hem. Det var ÖPL:s hem­vist från 1820 till 1912 då dagens fri­mu­rar­hus invig­des av  konung­en Gustaf V.
Guds­tjäns­ten under led­ning av förs­te och and­re pri­or,  Tor­björn Sjö­berg och Claes-Göran Tho­rell, är öppen för alla.

Efter guds­tjäns­ten blir det en lunch på Konsert& Kon­gress och där­ef­ter ett semi­na­ri­um.
‑Vi avser att bely­sa vårt fri­mu­re­ri ur oli­ka aspek­ter, säger Olof Nim­hed” jubi­le­ums­ge­ne­ral” som till­sam­mans med en styr­grupp arbe­tar med arrange­mang­et.
Kloc­kan 18.00 blir det sedan en jubi­le­ums­ban­kett i den nybygg­da delen av vårt fri­mu­rar­hus i fest­sa­len Vin­ter­ga­tan.
Fest­sa­len rym­mer 350 per­so­ner och där­för är anta­let del­ta­ga­re i såväl lunch, semi­na­ri­er och ban­kett begrän­sat till det­ta.
Som fram­går av inbju­dan är kost­na­den för del­ta­gan­de 1 000 kronor/person.

Klic­ka på län­ken  nedan och läs inbju­dan med mer detal­jer om hur man anmä­ler sig.
‑De brö­der som anmält att de inte har dator kom­mer att få en inbju­dan brev­le­des, säger Olof Nim­hed.

Jubi­le­ums­dag affisch v2- PDF

Redan 1813 eta­ble­ra­des kapi­tel­fri­mu­re­ri­et i Lin­kö­ping genom att Karl XIII gav till­stånd till en pre­ben­de­loge med rätt att ver­ka i kapi­tel­fri­mu­re­ri­et. Den­na bygg­des ut till en full­stän­dig pro­vin­si­al­loge (pre­fek­tu­ral­ka­pi­tel ) 1820. Då hade brö­der­na i Lin­kö­ping bedri­vit ett inten­sivt lob­by­ar­be­te och fått beröm och gehör bl. av kron­prin­sen Oscar som 1819 besökt loger­na i Lin­kö­ping.

En av skat­ter­na i ÖPL:s arkiv är den kung­li­ge sek­re­te­ra­ren Carl Johan Agrells “Ritu­al för “Cere­mo­nie Mäs­ta­ren uti C af Ö” (kapit­let av Östergötland).På  den  tiden  fanns  ju ing­en annan  möj­lig­het att kopi­e­ra  än att för hand  skri­va  av . 

Redan år 1909 tog brö­der­na upp frå­gan om jubi­le­et skul­le firas 1913 eller 1920.  Det togs fak­tiskt ett beslut att fira det 1913 men det blev av prak­tis­ka skäl inte av.

Loger­na hade året före flyt­tat in i det nybygg­da loge­hu­set i Lin­kö­ping och hade nog jobb med att star­ta verk­sam­he­ten där. Så firan­det sköts på fram­ti­den och blev inte av för­rän  27 maj 1920.

Jubi­le­ums­fi­ran­det  blev dock inte så fest­ligt som man vän­tat sig. Den 5 maj, någ­ra vec­kor före firan­det, avled dåva­ran­de kron­prin­sen Gus­tav Adolf hust­ru, prin­ses­san Mar­ga­re­ta som då var gra­vid. Det till­tänk­ta besö­ket av dåva­ran­de Ordens högs­te beskyd­da­re, kung Gustaf V  blev där­för inte av.

Det som hänt gav dock möj­lig­het att även ha en jubi­le­ums­dag över kapi­tel­fri­mu­re­ri­et i Lin­kö­ping 8 mars 2013. Då sam­la­des brö­der­na  i Lin­kö­ping för att bl. a höra för­ut­va­ran­de Ordens överar­ki­tekt Lars von Knor­ring hål­la ett hög­tids­tal.

Text och foto: Håkan Wasén

 

 

Sök inlägg