Frimureriet i Eksjö 100 år!

SJL Con­cor­dia har äran att bju­da in till fest lör­dag 14 mars med anled­ning av att fri­mu­re­ri­et i Eksjö fyl­ler 100 år.

12:00 – Histo­risk instruk­tions­loge i grad I med efter­föl­jan­de bröd­ramål­tid i SJL Con­cor­di­as loka­ler.
Kuvert­av­gift bröd­ramål­tid: 100 kr.
Kläd­sel: Mörk kostym och grad­band.

18:00 – Jubi­le­ums­ban­kett med respek­ti­ve på Eksjö Stads­ho­tell.
Kuverta­vigt: 300 kr/pers.
Kläd­sel: Hög­tids­dräkt eller mörk kostym.

Då anta­let plat­ser till båda eve­ne­mang­en är begrän­sa­de krävs anmä­lan senast 15 feb­ru­a­ri till AA Roger Påls­son: roger@ekfast.com.

Hotell­rum kan bokas till för­del­ak­tigt pris på Eksjö Stads­ho­tell, tele­fon: 0381–13020.
Pri­ser: dub­bel­rum – 990 kr; enkel­rum – 890 kr.
Bok­nings­kod: “Fri­mu­ra­re”.

Brö­der av alla gra­der är väl­kom­na att del­ta i firan­det.

Väl mött den 14 mars!

Sök inlägg