Glad och exemplarisk frimurare fick medalj

En myc­ket glad Jon­ny Jons­son fick ta emot S:t Jacobs för­tjänst­me­dalj i sil­ver av Fred­rik Lager­felt. Foto: Håkan Wasén

S:t Jacobs 212:e hög­tids­dag avslu­ta­des med ett skolex­em­pel på en bra fri­mu­ra­re!
Det var en ”oer­hört stolt ord­fö­ran­de mäs­ta­re”, Fred­rik Lager­felt, som sat­te S:t Jacobs för­tjänst­me­dalj på Jon­ny Jons­sons kavaj.

En OM som ock­så tac­ka­de Ordens stor­mäs­ta­re Chris­ter Pers­son för att han nytt­jat ett öst­götskt begrepp i sitt mot­to för arbe­tet 2020.

Som van­ligt hade många kom­mit till S:t Jacobs jubi­le­um. Både tidi­ga­re ämbets­män och ord­fö­ran­de mäs­ta­re och gäs­ter från and­ra loger.

Pro­vin­si­al­mäs­ta­ren Mag­nus Eng­ström uttryck­te ock­så sin belå­ten­het över att få vara med i gemen­ska­pen.

Det var ock­så dags för årlig foto­gra­fe­ring av både det ”gam­la laget” och det kom­man­de.

Hög­tids­da­gen var ock­så den förs­ta för Fred­rik Lager­felt vil­ken nu avver­kat ett år på pos­ten som OM. Han val­de att se fram­åt i det sed­van­li­ga talet som allt­så till en del kom att hand­la om det öst­göts­ka uttryc­ket ”Väl dö”

”Det­ta år 2020 har av vår Stor­mäs­ta­re Chris­ter Pers­son tilläg­nats Brö­der­nas väl. Roligt att Stor­mäs­ta­ren, trots han är en genu­in skå­ning, använ­der sig av voka­bu­lär som är taget ur vår fan­tas­tis­ka dia­lekt här i Öster­göt­land. Jag gis­sar att de fles­ta av oss väl kän­ner igen det stan­dardsvar som med vår utpräg­la­de dia­lekt kan ges på de fles­ta frå­gor som inne­hål­ler en und­ran om hur man mår, hur det går, eller hur man upp­fat­tar saker och ting. Sva­ret är som Ni vet just ”väl” med tilläg­get ”dö”

Väl dö” är myc­ket använd­bart i alla lägen och ges all­tid som ett myc­ket posi­tivt svar.  Det ÄR ock­så myc­ket posi­tivt att under 2020 hör­sam­ma Stor­mäs­ta­rens upp­ma­ning och läg­ga lite extra krut på brö­der­nas väl. Enligt direk­tiv så ska det gäl­la såväl akti­va brö­der, brö­der som är 0‑besökare och brö­der som av oli­ka skäl läm­nat vår Orden.”

Han tala­de om de kom­man­de pro­jek­ten bl. a tal­man­s­träf­far, resor och öppet hus för anhö­ri­ga.

I år står även en Johan­nes­bal med anhö­ri­ga på pro­gram­met.

Här laget bakom St Jacob, 2020 års ämbets­manna­kår. Foto: Håkan Wasén

Man kom­mer ock­så att sat­sa på ett få brö­der med lågt besöksan­tal till­ba­ka genom att anord­na en lunch för dem. Likaså att loc­ka brö­der som läm­nat Orden att kom­ma till­ba­ka. Han tac­ka­de ock­så sina “kol­le­gor” pro­vin­si­al­mäs­ta­ren  Mag­nus Eng­ström, Johan Sowa OM Den Gyl­le­ne Cir­keln och Mag­nus Thorén  OM i Den Gyl­le­ne Gri­pen.

Gla­dast på hög­tids­da­gen, utan tve­kan Jon­ny Jons­son.  Han bru­kar vara glad även till var­dags men nu fick han rosor i över­flöd av OM för att han all­tid är posi­tiv, inte tve­kar att job­ba fram­åt och för sin hän­gi­ven­het för de pos­ter han haft.

– Han är ett skolex­em­pel på en bra fri­mu­ra­re, sade Fred­rik Lager­felt.

Så spi­sa­des lax­rö­ra på sur­degs­bröd och kyck­ling med rostad pota­tis.

En extra begi­ven­het var ock­så en urpre­miär, en  nykom­po­ne­rad snapsvi­sa, som bro­dern Jör­gen Mold­vik och en släk­ting tagit fram. Och den fram­för­des och avslu­ta­des av fri­mu­ra­rekö­ren under led­ning av Rei­ne Eriks­son på ett sätt som väl pas­sa­de in i sam­man­hang­et.

Text och foto: Håkan Wasén

 

 

 

 

 

Sök inlägg