HISTORIEN OM EN "NYGAMMAL TAVLA"

Ulf Gustafsson avtäcker tavla
Ulf Gustafs­son fick nöjet att efter myc­ket arbe­te se Her­tig Carl i Heli­os matsal.Foto:Germund Lar­s­son.

Heli­os i Ref­te­le har fått en ny tav­la efter ett idogt arbe­te av bro­dern Ulf Gustafsson.Men det var inte helt lätt. Här föl­jer hans berät­tel­se:

Mat­sa­len hos S:t Johan­neslo­gen Heli­os i Ref­te­le har  under många år haft en tav­la med bild på Prins Ber­til. Med åren har bil­den för­lo­rat sin skär­pa . Jag lade fram ett för­slag i loge­rå­det, för ca. två – tre år sedan, att skaf­fa en ny fri­mur­ar­tav­la och jag erhöll upp­dra­get!
Jag tänk­te att det skul­le väl inte vara så svårt, jag hade ju sett många fri­mur­ar­tav­lor på oli­ka loger – det finns säkert någon över till Heli­os, någon­stans! Men det visa­de sig vara myc­ket svå­ra­re än jag trod­de. Jag tala­de med fle­ra oli­ka loger i Jön­kö­ping, Halm­stad och vår pro­vin­si­al­loge i Lin­kö­ping, jag ring­de till oli­ka fri­mu­ra­re som jag tänk­te kun­de ha kun­skap om någon tav­la vi kun­de erhål­la eller låna, men det blev ing­et resul­tat!

Ulf Gustafsson vid nya tavlan av Hertig Carl. Foto: Germund Larsson.
Så här fint blev det. Ulf Gustafs­son fick applå­der till tack för sitt arbete.Foto: Ger­mund Lar­s­son.

Jag kon­tak­ta­de  Ordens stam­hus i Stock­holm och erhöll lite för­slag på bil­der som fanns, men det var ing­et jag fast­na­de för. Till slut kon­tak­ta­de jag även dåva­ran­de Stor­mäs­ta­ren Anders Ström­berg, som hade besökt oss för någ­ra år sedan, i tron att han skul­le kun­na hjäl­pa oss, men det kun­de han inte utan hän­vi­sa­de mig till Ordens Stam­hus.
Det blev ing­en lös­ning, hur skul­le jag lösa frå­gan om en ny tav­la ?  Jag tog fram lite oli­ka fri­mur­ar­böc­ker, för att få lite inspi­ra­tion! Där fann jag lös­ning­en, jag hit­ta­de en bild på Her­tig Carl, Seder­me­ra konung Carl XIII och Fri­mu­raror­dens Stor­mäs­ta­re åren 1774–1818.
Den bil­den skul­le pas­sa till vår nya tav­la! Jag lyc­ka­des sedan att ta fram en kopia av ori­gi­nal­mål­ning­en från 1800 talets bör­jan, som skänk­tes av konung Carl XIV Johan till Göta Pro­vin­si­al Loge år 1825.

Många bröder pöå "vernissage" i Helios.
Över 50 Heli­os­brö­der tog till­fäl­let i akt att gå på “ver­nis­sage” av nygam­mal tav­la och äta en bröd­ramål­tid. Foto: Ulf Gustafs­son

Ons­da­gen den 22 janu­a­ri i sam­band med bröd­ramål­ti­den var det offi­ci­ell avtäck­ning av tav­lan! Logen har myc­ket väl­be­sökt av 56 st. brö­der, som säkert var nyfik­na på den nya tav­lan, som ing­en viss­te något om, mer än jag själv! Jag berät­ta­de för brö­der­na om arbe­tet med att få fram en ny tav­la och då avtäck­ning­en sked­de och bil­den kom fram, blev det jubel och applå­der i loka­len, tav­lan föll brö­der­na i sma­ken!
Roligt att det till slut lyc­ka­des med en ny tav­la, som jag hop­pas skall få pry­da våra loka­ler i många år fram­ö­ver!”

 

Text: Ulf Gustafs­son.

Foto: Ger­mund Lar­s­son, Ulf Gustafs­son.

 

Sök inlägg