CARITAS JAKT HOS HELIOS

Jakten på rådjuren gick inget vidare, däremot lyckades jakten på bidrag till Caritas i Reftele. Foto: Anders Larsson
Jak­ten på rådju­ren gick ing­et vida­re, där­e­mot lyc­ka­des jak­ten på bidrag till Cari­tas i Ref­te­le. Foto: Anders Lar­s­son

Lör­da­gen den 4 janu­a­ri 2020 var det åter dags för den årli­ga Cari­tas Jak­ten hos Heli­os. Brö­der­na Anders och Ger­mund Lar­s­son (far och son) hade inbju­dit till jakt i Aggarp, för and­ra året i följd Så nu har det bli­vit en tra­di­tion! Anders och Ger­mund lovar att åter­kom­ma till näs­ta år!

Inget fyrfota djur, däremot två jägare i Caritas jakten. Foto: Anders Larsson
Ing­et fyr­fo­ta djur, där­e­mot två jäga­re i Cari­tas jak­ten. Foto: Anders Lar­s­son

Inbju­dan till årets jakt blev snabbt full­teck­nad av 15 jakt­in­tres­se­ra­de brö­der, som sam­la­des vid OKQ8 mac­ken i Gisla­ved i arla mor­gon­stund, för avfärd till jakt­om­rå­det.
De oli­ka jakt­pas­sen dela­des ut vid sam­lings­plat­sen ”vin­ter­vä­gen”, där ock­så två st. hund­fö­ra­re anslu­tit. Jägar­na åkte ut till sina anvi­sa­de plat­ser i sko­gen medan två brö­der, Anders Lar­s­son och Björn Falk (under dagen kal­la­de ”gub­bar­na vid elden”) åkte till jaktstu­gan och påbör­ja­de för­be­re­del­ser­na inför sam­ling­en.

Snart hör­des hund­skal­len, då hun­dar­na fick vitt­ring på rådjur. Fle­ra jäga­re upp­lev­de spän­ning­en med djur i när­he­ten, men dock inte på skjutavstånd. Ing­et skott avlos­sa­des och dju­ren kla­ra­de sig den­na gång­en!

Björn Falk fick vänta förgäves på ett jaktbyte, men vad gjorde det när han blev en av vinnarna i lotteriet. Foto: Anders Larsson.
Björn Falk fick vän­ta för­gä­ves på ett jakt­byte, men vad gjor­de det när han blev en av vin­nar­na i lot­te­ri­et. Foto: Anders Lar­s­son.

Efter förs­ta dre­vet blev det sam­ling vid elden, som ”gub­bar­na vid elden” nu hade gjort fär­dig, en myc­ket trev­lig och gemyt­lig stund till­sam­mans med korv­grill­ning och dryck. Dess­utom frå­ge­täv­ling med pri­ser i form av triss­lot­ter – där del­ta­gar­na lova­de att minst hälf­ten av even­tu­el­la vins­ter skul­le till­fal­la Cari­tas ! Vin­na­re blev: Peter Eriks­son, Dan Sund­berg och Björn Falk. I den­na stund har det inkom­mit kr. 150:- till Cari­tas.

Efter sam­ling­en blev det ett nytt drev ‑men inga skott den­na gång­en hel­ler! Åter­sam­ling och hem­färd, efter en trev­lig dag till­sam­mans i sko­gen, som totalt inbring­a­de kr. 3.000:- till Cari­tas!

Text: Ulf Gustafs­son
Foto: Anders Lar­s­son.

 

Sök inlägg