Så var det tänkt att Östgöta Provinsialloge skulle jubilera

Den 21 janu­a­ri år 1820 under­teck­na­de kung Karl XIV Johan Con­sti­tu­tions- och Capi­tu­la­tions­ak­ten för Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­loge. Det var bara 13 år efter det att fri­mu­re­ri­et eta­ble­rats i Lin­kö­ping och man näs­tan omgå­en­de för­vär­vat det­ta sten­hus med medel­ti­da anor invid Dom­kyr­kan. Bild: Öst­gö­ta Muse­um.


Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­loge fyl­ler 200 i år. Det­ta kom­mer natur­ligt­vis under året att upp­märk­sam­mas på oli­ka sätt.

Som en vik­tig del av Svens­ka Fri­mu­ra­re Orden är Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­loge en tra­di­tions­bä­ra­re av rang. Sam­ti­digt vill vi under jubi­le­um­så­ret beto­na att vi är en del av det moder­na sam­häl­let och bedri­ver vår verk­sam­het med stark fram­tids­tro.

Pro­vin­si­al­lo­gen i Lin­kö­ping bil­da­des 1820. Akti­vi­te­ter­na kring 200-års­ju­bi­le­et kom­mer i huvud­sak att genom­fö­ras av, och för, alla kapi­tel­brö­der i för­del­ning­en. Infor­ma­tion om vad som pla­ne­ras kom­mer att spri­das bland annat via Fyran och Pro­vin­si­al­mäs­ta­re Mag­nus Eng­ströms månat­li­ga nyhets­blad samt ett sär­skilt jubi­le­umska­len­da­ri­um. Sam­ti­digt blir jubi­le­um­så­ret ock­så ett till­fäl­le för för­del­ning­ens samt­li­ga fri­mu­ra­re­brö­der att spri­da kun­skap om Orden som sådan, exem­pel­vis vid före­drag och semi­na­ri­er öpp­na för all­män­he­ten.

En sär­skild jubi­le­ums­dag för kapi­tel­brö­der med respek­ti­ve genom­förs i Lin­kö­ping lör­da­gen den 9 maj. Dagen inleds med guds­tjänst i Dom­kyr­kan. Till den­na är givet­vis även all­män­he­ten varmt väl­kom­men. För jubi­le­ums­fi­rar­na föl­jer där­ef­ter lunch med efter­föl­jan­de före­drag om Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­loge och dess histo­ria. Bland annat berät­tar idéhisto­ri­kern Andre­as Önner­fors om det pågåen­de arbe­tet med vår jubi­le­ums­hi­sto­rik. På kväl­len blir det mid­dag i Fri­mu­rar­hu­set. Infor­ma­tion med fler detal­jer om jubi­le­ums­da­gen och hur man anmä­ler sig kom­mer efter hand.

Under 2019 påbör­ja­des ett bok­pro­jekt som syf­tar till att tema­tiskt skild­ra hur Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­loge och det sam­häl­le vi ver­kar i har utveck­lats under de gång­na 200 åren. Bokens pla­ne­ra­de titel ”Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­loge 1820–2020: Idé, tra­di­tion och fram­tid” anty­der det bre­da syf­tet med jubi­le­ums­bo­ken. Den 24 okto­ber genom­förs ett semi­na­ri­um i Jön­kö­ping där den pågåen­de pro­ces­sen med jubi­le­ums­skrif­ten redo­vi­sas och dis­ku­te­ras.

Den fina jubi­le­umslog­gan som pry­der Fyran under hela 2020 är fram­ta­gen av Bro­der Anders Ran­ke­gård. Under våren kom­mer vi att pre­sen­te­ra fle­ra jubi­le­ums­pro­duk­ter. Vi firar Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­lo­ges 200 år – men vi ser fram­åt!

Olof Nim­hed, Jubi­le­um­s­an­sva­rig och And­re Depu­te­ra­de Pro­vin­si­al­mäs­ta­re.

Fot­not: Den­na text pub­li­ce­ra­des före coro­na­ut­brot­tet. Nytt jubi­le­ums­da­tum är nu 15 maj 2021.

Sök inlägg