Frimurarkonsert i Jönköping gav 25.000 kronor till ensamstående med barn

En musik­kon­sert anord­nad av fri­mu­rar­na i Jön­kö­ping blev till hjälp för ensam­stå­en­de för­äld­rar med barn.
Tis­da­gen den 10 decem­ber över­läm­na­des gåvochec­ken på 25.000 kro­nor till Hela Män­ni­skans soci­a­la arbe­te.

– Vårt upp­drag som med­män­ni­skor är att hjäl­pa and­ra i behov, säger Micael Forsmyr på Fri­mu­rar­na i Jön­kö­ping.

När Fri­mu­rar­na i form av Micael Forsmyr över­läm­na­de chec­ken till Hela Män­ni­skan och dess verk­sam­hets­chef Gun­nar Dahlqvist var båda över­ens:

Micael Forsmyr delar ut gåvan från Fri­mu­rar­na i Jön­kö­ping till Hela Män­ni­skan och verk­sam­hets­che­fen Gun­nar Dahlqvist.

– Just de här peng­ar­na pri­o­ri­te­rar vi till ensam­stå­en­de med barn, säger Gun­nar Dahlqvist.

Det bör­ja­de i okto­ber med att Fri­mu­rar­na i Jön­kö­ping arran­ge­ra­de en väl­gö­ren­hetskon­sert med Lifvens och Aman­da Adolfs­son i Alli­ans­kyr­kan där syf­tet var att sam­la in peng­ar till orga­ni­sa­tio­nen Hela Män­ni­skan som hjäl­per män­ni­skor i soci­alt utsat­ta situ­a­tio­ner.

– Vi ser att beho­ven av hjälp ökar och det här är ett fan­tas­tiskt till­skott. Vi är tack­sam­ma för alla som skän­ker mat, medan rena peng­ar gör att vi kan hjäl­pa män­ni­skor under hela året, säger Gun­nar.

Just den här gåvan har med­ar­be­ta­ren och med­män­ni­skan Niklas Ber­tils­son en syn­ner­li­gen stark kopp­ling till. Han är både med­lem i Fri­mu­rar­na och volon­tär­ar­be­ta­re på Hela Män­ni­skan. Han var ock­så på plats på Hela Män­ni­skan när chec­ken läm­na­des över.

– För de fles­ta av oss är det en själv­klar­het med mat för dagen och tak över huvu­det, men det är det inte för de som kom­mer hit. En gåva bety­der myc­ket för dem. Det hjäl­per till så att de kan kom­ma hit och få en kaf­fe, äta kvälls­mat, få en sov­plats och pra­ta med någon som vill lyss­na, säger han.

De 25.000 kro­nor­na är öron­märk­ta till ensam­stå­en­de för­äld­rar och deras barn.

– Sedan jag bör­ja­de här har jag lärt mig att det är de enk­la saker­na är det som är de mest vär­de­ful­la, säger han.

Verk­sam­hets­che­fen Gun­nar fyl­ler i:

– Ensam­stå­en­de med barn är ett av våra behovs­om­rå­den. Till exem­pel hjälp­te vi nyli­gen en mam­ma med två barn. Till­sam­mans hade de bara en enda säng. Vi kun­de möble­ra två rum för poj­kar­na och det kos­ta­de kring 8000 – 9000 kro­nor, så en sådan här sum­ma räc­ker till en väl­digt stor hjäl­pin­sats för kanske tre, fyra famil­jer.

Fri­mu­rar­na i Jön­kö­ping ser pro­jek­tet som lyc­kat och har fått mer­smak. Nu pla­ne­rar de en ny väl­gö­ren­hetskon­sert kom­man­de år.

– Det känns väl­digt bra att få hjäl­pa till, säger Micael Forsmyr.

Sök inlägg