S:t Jacobs julloge 2019: Granrekord,fin betraktelse och finurlig musik

Mät­ta i sjä­len gick brö­der­na för att till­freds­stäl­la magar­na. Foto: Håkan Wasén

Har Johan­nes­sa­len någon­sin haft en läng­re jul­gran?
En av attrak­tio­ner­na vid S:t Jacobs årli­ga jul­loge är gra­nen. I år häm­tad i Små­land. På jull0gen före­kom även en lite ovan­lig betrak­tel­se och ett ovän­tat jul­pot­pur­ri.

-Jag var över­ty­gad om att den mås­te kapas sade S:t Jakobs ord­fö­ran­de mäs­ta­re  Fred­rik Lager­felt när han vid sin ankomst fick se gra­nen lig­ga halv­vägs i trapp­hu­set.
Men upp kom den utan att kapas. Och den nåd­de ända upp till taket på Johan­nes­sa­len!
Så det var den synen som möt­te alla brö­der­na som anmält sig till den som van­ligt full­teck­na­de jul­logen.
För­u­tom det ritu­el­la inne­höll logen myc­ket musik fram­fört av Fri­mu­rar­kö­ren under led­ning av Rei­ne Eriks­son. Tra­di­tio­nell musik som Adams julsång. Kör och bröd­ras­ång i Stil­la Natt och ” Det är en ros utsprung­en”.
Mitt i det hög­tid­li­ga smög dock Rei­ne in ett musi­ka­liskt myc­ket under­hål­lan­de pus­sel under insam­ling­ar­na till behö­van­de. På ett sinn­rikt sätt band han ihop den ena klas­sis­ka jul­me­lo­din efter den and­ra. Och då hän­de något..Bröderna bör­ja­de nyn­na melo­di­er­na och jul­stäm­ning­en blev mas­siv! Och plöts­ligt efter ” Psalm 108,Gå Sion din konung att möta”, så kom någ­ra över­ras­kan­de tons­ling­or ur Frank­ri­kes natio­nalsång ”Mar­sel­jä­sen”. Något som Rei­ne efteråt för­kla­ra­de på det­ta sätt.
” Psalm 108 lär ha kal­lats en  natio­nalsång för en av våra fri­kyr­kor!”
Fred­rik Lager­felt tac­ka­de alla sina med­ar­be­ta­re och ämbets­män för det arbe­te de utfört och tac­ka­de dem som ställt upp för att stäl­la loka­ler­na i ord­ning för jul­logen.
‑Jag öns­kar Er alla en fan­tas­tisk God Jul och ser fram emot näs­ta års arbe­te.
Förs­te tal­man­nen Johan­nes Söder­berg bjöd i sin betrak­tel­se på något ovän­tat men som kän­des väl­kom­met. Jule­vange­li­et enligt evan­ge­lis­ten Lukas. Han fort­sat­te med att berät­ta om en knack­ning.
”Det bör­ja­de med en knack­ning på den gist­na dör­ren till rum­met där det nyföd­da bar­net låg. Utan­för stod mar­kens her­dar som vil­le se bar­net. Och Josef und­ra­de hur de fått veta det och då berät­ta­de de om äng­lar­na som berät­tat om det.”
Sedan fort­sat­te talet där Johan­nes på ett sinn­rikt sätt lyc­ka­des väva ihop en del av ritu­a­len i förs­ta gra­den med julens bud­skap.
Att det är i vårt inners­ta finns något som vår ”tre­falt sto­re bygg­mäs­ta­ren” för­bor­gat.
Många brö­der som kanske tidi­ga­re upp­levt dela av ritu­a­len kryp­tisk fick nu en levan­de anknyt­ning till den.

Vad Jon­ny Jons­son och Rein­hold Cas­tens­son tyck­te om jul­lo­gen syns väl_Foto:Håkan Wasén
Inge Wiggur avtac­ka­des av Fred­rik Lager­felt. Foto: Håkan Wasén

Så det var väl­för­sed­da till sjä­len som brö­der­na läm­na­de Johan­nes­sa­len. Som van­ligt till toner­na av Franz Schu­berts ”March mili­tai­re” i D‑dur,(ja just den från Jul­tom­tens verk­stad) på dub­bel­pi­a­no av Erik Gru­ve­bäck och Rein­hold Eriks­son.

Trog­ne gäs­ten och för­ut­va­ran­de stor­mäs­ta­ren Anders Fahl­man och bro­dern Leif Måns­son syn­tes i ming­el­vim­let i Atrui­um. Foto: Björn Lind­blom
Ivar Björnstad ming­la­de med bland and­ra Ger­hard Wen­ner­ström. Foto:Björn Lind­blom

Bland de gäs­ter som kom­mit till salen fanns bl. a pro­vin­si­al­mäs­ta­ren Mag­nus Eng­ström och till allas gläd­je en tro­gen sup­por­ter till S:t Jacobs jul­loger, för­ut­va­ran­de stor­mäs­ta­ren Anders Fahl­man.
Mest lång­vä­ga var den all­tid lika gla­de för­ut­va­ran­de ord­fö­ran­de mäs­ta­ren i S:t Jacobs vän­loge ”St Michael Till Det Lysen­de Kors” i Töns­berg, Ivar Björnstad.
Und­rar hur många som viss­te om att släk­ten på hans mors sida kom från Ulri­ka på tidigt 1800-tal?
Om det och myc­ket annat kon­ver­se­ra­des det vid hans gäst­bord.
Sor­let väx­te sig allt hög­re och hög­re ju mer tim­mar­na led. Och många bröd­rak­ra­mar blev det.

Yuk­sel Tuncay,Haluk Bakir­ci­oglu och Peter Johans­son gil­la­de jul­lo­gen. Foto: Håkan Wasén

-Det här är en jät­te­fin kväll, sade bro­dern  Yuk­sel Tun­cay som satt till­sam­mans med Haluk Bakir­ci­oglu och Peter Johans­son vid ett av  bor­den.
Han är täm­li­gen ny och har grad tre men har ändå hun­nit med ett par jul­loger.
-Jag tyc­ker om jul­logen eftersom det är ett till­fäl­le då man träf­far så många brö­der man  inte träf­fat för­ut. Den ska­par en fin stäm­ning och man upp­le­ver att man är en av alla oav­sett att man har en läg­re grad, Och jag tror ock­så att det här är något som vi nya­re brö­der sät­ter stort vär­de på.
Under mid­da­gen avtac­ka­des även Inge Wiggur som arbe­tat som inten­dent och som nu trap­par ned från ett arbe­te som även om det inte skul­le vara en hel­tid även bli­vit det tack vare hans hjälp­sam­het och vil­ja att stäl­la upp när det kni­per. Något som han fick ett stort tack för av OM Fred­rik Lager­felt. Och så var 2019: års jul­loge till ända.

Text: Håkan Wasén

Foto: Håkan Wasén och Björn Lind­blom

 

 

 

Sök inlägg