ÖPL-broder deltog i tyskt 250-årsjubileum

På bil­den ses f,v, Stel­lan Morén , vär­den Paul Sch­mitz och Lars Christof­fer­son, ÖPL

Den 22 och 23 novem­ber  fira­de den tys­ka andre­as­lo­gen ”INDISSOLUBILIS” i Ber­lin sin  250-års dag med hög­tid­li­ga arrange­mang i dagar­na två.En av del­ta­gar­na var ÖPL-bro­dern Lars Christof­fers­son.

INDISSOLUBILIS har sedan 2013 en vän­loge i Sve­ri­ge, Den Nor­dis­ka Cir­keln i Stock­holm. De sän­de en dele­ga­tion  om 20 brö­der till Ber­lin under led­ning av Stel­lan Morén från ÖPL. Spe­ci­ellt inbju­den av den tys­ka logens ord­fö­ran­de mäs­ta­re Paul Sch­mitz, vil­ken besök­te Lin­kö­ping i sam­band med ÖPLs hög­tids­dag, var Lars Christof­fer­son från ÖPL

Logen INDISSOLUBILIS grun­da­des 22 novem­ber 1769 på ini­ti­a­tiv av Johann Wil­helm Kell­ner von Zin­nen­dorf. 

Det svens­ka fri­mu­re­ri­et spe­la­de en vik­tig roll för grun­dan­det. 1764 skrev Zin­nen­dorf och brö­der­na Bamumann,Serre, Stark­graff och von Assum till andre­as­lo­gen L´Innocence och Fri­edrich Eck­leff i Sve­ri­ge  och bad att få köpa under­lag för att kun­na star­ta en andre­as­lo­ge­loge. 1765 res­te bro­dern Bau­mann till Sve­ri­ge för att häm­ta full­stän­digt under­lag till en ny Andre­as­loge. Logen använ­de dock inte de svens­ka hand­ling­ar­na utan kom att grun­das med ett tyskt fri­brev som gav rätt att grun­da en ny loge. Logen arbe­tar dock efter det svens­ka syste­met. Von Zin­nen­dorf grun­da­de även den nuva­ran­de tys­ka lands­lo­gen år 1770.

-Det var min­nesvär­da och väl­or­ga­ni­se­ra­de fes­tak­ter under två dagar, berät­ta­de Lars Christof­fer­son .

-Den tys­ka stor­mäs­ta­ren Uwe Matt­hes del­tog i firan­det och han uttryck­te sitt öns­ke­mål om att få besö­ka Lin­kö­ping och vårt vack­ra loge­hus, säger Lars Christof­fer­son.

Håkan Wasén

Sök inlägg