Medaljer och fem OM på DGG:s högtidsdag

Maqnus Thorén,mitten, med fyra gla­da medal­je­ra­de brö­der fr.v.Kurt Hell­bom, Per Karl­berg, Tho­mas Stens­son och Peter Morén.

Det blev full­satt på Den Gyl­le­ne Gri­pens hög­tids­dag. 89 brö­der ‚vil­ka fyll­de loge­rum­met mer än väl, hade sam­lats till Mag­nus Thoréns 209:e hög­tids­dag. För fyra brö­der blev hög­tids­da­gen sär­skilt min­nesvärd.

De fick näm­li­gen Den Gyl­le­ne Gri­pens för­tjänst­me­dalj för bl. a sina insat­ser som ämbets­män i många år.

De fyra var Tho­mas Stens­son, Per Karl­berg, Kurt Hell­bom och Peter Morén.

I sitt hög­tids­tal tog Mag­nus Thorén upp den nya stor­mäs­ta­rens devis, brö­der­nas väl. Han ställ­de frå­gan:

-Är jag den som går fram och häl­sar på en bro­der jag inte kän­ner? Är jag den som tar kon­takt med bro­dern som står ensam i kapp­rum­met och ser lite vil­sen ut?

Han berät­ta­de hur han själv kän­de sig när han, efter 15 års paus från fri­mu­re­ri­et, kom till­ba­ka och gick på jul­lo­gen i S:t Jacob.

-Jag kän­de någ­ra ensta­ka brö­der fram­förallt genom kör­sång­en men jag kän­de mig väl­digt vil­sen när jag kom till mål­ti­den. Då kom någon fram till mig och bad mig att sät­ta mig vid bor­det där kören satt. Och där, i fri­mu­rar­kö­ren, blev jag sedd. Det, mina brö­der, var helt avgö­ran­de för att jag efter det skul­le bli fri­mu­ra­re igen.

Även för­ut­va­ran­de pro­vin­si­al­mäs­ta­ren Lars Berg­holzt fick ett tack.

-Var­för? Han såg mig och jag kän­de en vär­me och ett bröd­ra­skap genom bro­der Lars sätt att möta mig.

Han tog ock­så upp ett som­mar­pro­gram där Caro­li­ne Far­ber­ger ”stolt berät­ta­de att hon var fri­mu­ra­re”.

-Jag blev varm i hjär­tat när jag såg hen­ne på bild i Fri­mu­ra­ren med vår då bli­van­de stor­mäs­ta­re och med pro­vin­si­al­mäs­ta­ren i Stock­holm där de stöt­ta­de hen­ne helt och fullt. Det är fri­mu­re­ri för mig. (Caro­li­ne Far­ber­ger föd­des som man sedan 2018 har hon levt öppet som kvin­na)

Efter de star­ka orden berät­ta­de Mag­nus bl a att det fort­sat­ta arbe­tet när det gäl­ler rekry­te­ring ock­så kom­mer att inrik­tas på de som fått fri­brev och som av oli­ka skäl tagit paus i sitt fri­mu­re­ri.

-Vi kom­mer att ta kon­takt med dem i den all­män­na värl­den för att höra om livet för­änd­rats att det finns tid och ork att kom­ma till­ba­ka och bli akti­va brö­der i vår gemen­skap.

Han tac­ka­de ock­så alla sina ämbets­män och som nämnts fick fyra av dem ock­så medalj.

Fem OM på rad för Den Gyl­le­ne Gripen.Förutvarande fr.v. Ing­var Bengtsson,Uffe Winquist, Claes-Göran Ström­berg, Tor­björn Bost­röm och nuva­ran­de Mag­nus Thorén.

Där­ef­ter blev det tid för ming­el och hög­tidsmål­tid.

Där del­tog pro­vin­si­al­mäs­ta­ren Mag­nus Eng­ström. Men Mag­nus Thorén var nog gans­ka stolt med att få sit­ta till bords med fyra tidi­ga­re gene­ra­tio­ner av ord­fö­ran­de mäs­ta­re i Den Gyl­le­ne Gri­pen.

Ing­var Bengts­son, Uffe Winquist, Claes-Göran Ström­berg och Tor­björn Bost­röm.

Text och foto: Håkan Wasén

 

Sök inlägg