Anatomisk teatern i Linköping fick fin recension

Ensemb­len bakom ana­to­mis­ka tea­tern fick myc­ket beröm av en av för­fat­tar­na, Per Lund­borg, Här alla.Rad ett från väns­ter, Hans Egbert, Mag­nus Hall­berg, Carl Ahle­ni­us
Rad två Olof Egerstedt, Björn Lager­ström, Lars Line­bäck. Bakom Lars står Peter Morén
Rad tre, Oscar Ström­blad, Per Oskars­son, Ola Axén, Per Lund­borg
Fjär­de raden, Mag­nus Ols­son, Hans Gran­feldt, Johan Hol­mér.

Så har den ana­to­mis­ka tea­tern än en gång spe­lats upp i Lin­kö­ping. Den­na gång i grad VI. Det sked­de lör­da­gen 23 novem­ber när andre­as­lo­ger­na Den Gyl­le­ne Gri­pen och Den Gyl­le­ne Cir­keln bjöd in till skå­de­spe­let.
Och lik­som tidi­ga­re, tea­tern gav upp­hov till många intres­san­ta frå­gor efteråt men även beröm av en av ska­par­na, Per Lund­borg från Göte­borg.

Det är en ensemb­le på totalt 14 per­so­ner som, under sin ”demon­re­gis­sör” Oscar Ström­blad och biträ­dan­de regis­sö­ren Ola Axén, övat och trä­nat med fri­vil­li­ga brö­der. Dess­utom fick ensemb­len stöd av bro­dern Per Lund­borg från Göte­borg vil­ken är en av manus­för­fat­tar­na till skå­de­spe­let. De övri­ga är John Fahl­naes, Anders Wen­ner­gren och fram­lid­ne bro­dern Bo Lex­torp,

Pro­jek­tet ana­to­misk tea­ter star­ta­des av utbild­nings­grup­pen i Göta Pro­vin­si­al­loge hös­ten 2011 med ana­to­misk tea­ter i grad I och sedan dess har det till­kom­mit fle­ra. Idén till nam­net fick för­fat­tar­na från Olof Rud­beck d ä:s ana­to­mis­ka tea­ter i Gus­ta­vi­a­num vid Upp­sa­la Uni­ver­si­tet. Där dis­se­ke­ra­des döda krop­par­för att man skul­le för­stå och lära.  I fri­mu­re­ri­et dis­se­ke­ras ritu­a­len. I Lin­kö­ping fram­för­des tea­tern förs­ta gång­en i grad 1 2016. Året där­på tea­tern i grad IV‑V. Nu var det dags för grad VI.

Skå­de­spe­let är avsett att ge de åskå­dan­de, men även de del­ta­gan­de brö­der­na, en insikt i ritu­a­ler­na. Likaså att tjänst­gö­ran­de ämbets­man kan lära sig att fram­fö­ra och för­stå ritu­a­lens moment ännu bätt­re. I tea­tern age­rar man som ämbets­män men här kan ock­så fin­nas för­kla­ran­de brö­der som t ex bro­der sym­bo­lik, histo­rik och filo­so­fi som stan­nar upp tea­tern, för­kla­rar och stäl­ler frå­gor att tän­ka på.

Enligt Per Lund­borg når man ytter­li­ga­re ett syf­te med att genom­fö­ra en ana­to­misk tea­ter, en ökad brö­d­ra­ge­men­skap.

Vad som hän­der kan själv­fal­let inte avslö­jas men age­ran­det skall åstad­kom­ma reak­tio­ner och även för­kla­ra mer vad och var­för. Och att man kan kom­ma fram till lös­ning­ar av moment i ritu­a­len.

Som en av de bakom tea­tern uttryck­te det.

”Det är som att bely­sa en kri­stall­kro­na bestå­en­de av brö­der och bero­en­de på vink­lar­na kom­mer det oli­ka fär­ger”.

Men en sak kan avslö­jas. Per Lund­borg var, lik­som för­ra gång­en i Lin­kö­ping 2017, oer­hört nöjd med vad Lin­kö­pings­brö­der­na hade åstad­kom­mit. Han mena­de att det var ett av de bäs­ta han sett.

– Man blir lite stolt när man varit här.

Dis­kus­sio­nen vid den efter­föl­jan­de mål­ti­den visa­de ock­så att brö­der­na hade tagit till sig och nått tea­terns syf­te att frå­ga och dis­ku­te­ra.

Text: Håkan Wasén

Foto: Mag­nus Eng­ström

 

 

 

 

Sök inlägg