Loge med avtäckning och klockgjutarhälsning

Lör­da­gen 9 novem­ber blev på sitt sätt histo­risk för Öst­gö­ta pro­vin­si­al­loge. Det blev den sista logen under det 199:e verk­sam­hets­å­ret och bjöd på både annorlun­da musik i form av en klock­gju­tar­häls­ning och ”ver­nis­sage”.

Lene Arons­sons mål­ning av Peter Gran­stam är oer­hört por­trätt­likt. Foto:Lene Arons­son.

Ett antal reci­pi­en­ter upp­lev­de att få grad VIII. Bro­der Mats Sver­ker tala­de och på slu­tet bjöds en över­rask­ning.

Istäl­let för orgel lät dagens musik­fö­re­stån­da­re Hen­ric de Kos­ter klock­spels­mu­sik tona ut. Vad och var­för?

Även om text­för­fat­ta­ren tyck­te det var pols­ke­likt så var det inte så. Det var istäl­let ett av  flam­län­da­ren Matt­hi­as van den Gheyn´s pre­lu­di­er.
Matt­hi­as van den Gheyn ( 7 April 1721 – 22 June 1785) kom från en klock­gju­tar­fa­milj, bör­ja­de som klock­gju­ta­re men blev kom­po­si­tör och den förs­te som skrev musik spe­ci­ellt för klock­spel .

Han var “stads­klock­spe­la­re”
i Leu­ven (i regi­o­nen Flan­dern i dagens Bel­gi­en) . Grann­sta­den Meche­len  har ett par av Euro­pas finas­te klock­spel  och sta­den är idag ett cent­rum för klock­spels­mu­sik och där ges ofta kon­ser­ter med musik av van den Gheyn.

Vad vi inte viss­te var att musik­styc­ket blev en häls­ning från klock­gju­tar­fa­mil­jen van den Gheyn till en annan svensk familj i sam­ma bransch.

Hen­ric de Kos­ter skic­ka­de med ett pre­lu­di­um av den flam­länds­ke kom­po­si­tö­ren och klock­gju­ta­ren Matt­hi­as van den Gheyn, en häls­ning till Lars Berg­holtz även han från en klock­gju­tar­fa­milj.

-Jo jag viss­te att vi hade en bro­der från en känd svensk klock­gju­tar­fa­milj i salen, sade Hen­ric de Kos­ter.

Och det var natur­ligt­vis för­ut­va­ran­de pro­vin­si­al­mäs­ta­ren Lars Berg­holtz, vars familj dri­vit klock­gju­te­ri i Sig­tu­na sedan 1852.

Efter logen sam­la­des alla i Armi­ger­sa­len för avtäck­ning. Det var näm­li­gen dags för för­ut­va­ran­de pro­vin­si­al­mäs­ta­ren Peter Gran­stam att bli ”hängd” vid sidan av tidi­ga­re pro­vin­si­al­mäs­ta­re, avpor­trät­te­ra­de i olja.

Det gick ett sus genom brö­der­na när täc­kel­sen föll. För mål­ning­en är oer­hört por­trätt­lik. Den är utförd av Tranås­konst­nä­ren Lene Arons­son som  målat många kän­da pro­fi­ler. Mer att läsa om Lene finns på adres­sen  http://lenearonsson.se/

Text: Håkan Wasén

 

 

Sök inlägg