Ebbas fyndiga teckning charmade oss alla !

Ebba Did­riks­son char­ma­de oss alla med sitt val av motiv, den grö­na gub­ben på nödut­gångs­skyl­ten i mat­sa­len.

Bar­nens ritargläd­je lys­te upp S:t Jakobs famil­je­dag i Lin­kö­ping under all­hel­go­na­hel­gen. Uppe­mot 80-talet per­so­ner, både vux­na och barn, kom för att nju­ta ett par tim­mars avkopp­ling.

Famil­je­da­gen har varit pla­ne­rad sedan en lång tid men på grund av oli­ka omstän­dig­he­ter har den flyt­tats fram­åt.

Famil­je­da­gen ingår i det famil­je­vårds­pro­gram som S:t Jakob dri­ver. Många tala­re har under åren beto­nat att utan stöd för famil­jen skul­le man inte kun­na ägna sig åt den fri­mu­re­ris­ka verk­sam­he­ten.

För sär­skilt barn­fa­mil­jer kan det vara svårt att få tid. För att både ge infor­ma­tion och öka för­stå­el­sen för det arbe­te som sker i logen har ”öppet hus” spe­lat en stor roll. Famil­jer­na fick ock­så ta med sig en eller ett par vänner,som var intres­se­ra­de.

Det har dock varit ett bra tag sedan sist. Valet av datum har ock­så varit kne­pigt. Lång­helg, vill man gå till logen då?

Johan Adell roa­de gam­la och unga besö­ka­re med sin kun­skap om alla sköl­dar. Foto: Håkan Wasén

Det var gans­ka knalt med anmäl­ning­ar dagar­na innan ”dead­li­ne” och det såg inte ut att bli så många. Men sam­ma dag som sista anmä­lan hän­de tyd­li­gen något. Från ett 20-tal anmäl­da bara steg anta­let brö­der med familj och lan­da­de på över 80-talet varav 21 barn.

Brö­der­na Johan Adell och Tord Kage­rup ställ­de upp och roa­de gäs­ter­na med sina gedig­na kun­ska­per om huset, sköl­dar­na och fri­mu­rar­nas histo­ria i Lin­kö­ping.

Fred­rik Lager­felt, ord­fö­ran­de mäs­ta­re i S:t Jakob, kom per­son­li­gen in för att gui­da i OM-rum­met och Johan­nes­sa­len.

Det kräv­des en del för­be­re­del­ser. Vis­sa saker mås­te stäl­las undan. Där­e­mot fick Johan­nes­sa­len visas med tän­da ljus och tänd stjärn­him­mel, något som visa­de sig vara ett bra drag. Bar­nen tyck­te det var spän­nan­de och de vux­na vac­kert, sär­skilt som Fred­rik Lager­felt bistod med upp­gif­ter om loka­ler­na.

Det var ing­et fel på frukt­på­se som pris.

Famil­jer­na fick strö­va fritt under över­in­se­en­de av ”famil­jebro­dern” och även det fun­ge­ra­de bra, då det blev intres­sant kom­mu­ni­ka­tion eftersom vi som var besöksvär­dar hann med att pra­ta gans­ka myc­ket med de besö­kan­de.

Bengt Kvarn­ström och Douglas Wall­gren job­ba­de i mat­sa­len så att saft och kaf­fe och bul­le kom fram.

Under­teck­nad blev lekfar­bror, för det finns väl ing­et roli­ga­re än att få leka fast man är vux­en.

I för­väg hade det pac­kats pri­ser för alla bar­nen för de teck­ning­ar de läm­nat in. Mas­sor av frukt­på­sar istäl­let för godis. Skul­le det gå bra?

Och det teck­na­des i alla åld­rar. Den som tror att ton­å­ring­ar inte vill rita hade fel. Läs­ki­ga hal­lo­ween­mons­ter gil­la­des av ton­å­ring­ar­na medan de mind­re teck­na­de häf­ti­ga häs­tar och blom­mor.

Bro­der David Johans­son tog med sig hust­run The­re­se och Ebba och Oscar för ett par tim­mars infor­ma­tiv avkopp­ling med fika. Foto: Håkan Wasén

Alla hade fått någ­ra tips om att teck­na av t ex sköl­dar eller ”Teck­na något som Ni sett i loge­hu­set!

Den sena­re upp­ma­ning­en kom att åtföl­jas på ett char­migt sätt av ett par av bar­nen.

Ebba Did­riks­son kom med en teck­ning av en spring­an­de vit gub­be mot en bak­grund av i hel­grönt. Vi und­ra­de vad det kun­de vara.Då peka­de Lova på skyl­ten som visar nödut­rymm­nings­vä­gen från fri­mu­rarsa­len. Och även brand­larms­kloc­kan blev avri­tad.

Far­hå­gor­na inför att frukt som pri­ser inte skul­le fal­la i sma­ken var ogrun­da­de.

-Det bäs­ta pris jag fått, sade en av de unga gäs­ter­na.

Gäs­ter­na fort­sat­te att ström­ma in i ända in i det sista. Men som tur var räck­te fes­ti­sar, kaf­fe och bul­lar även om det stöd­köp­tes lite bul­lar för säker­hets skull under dagens gång.

Fred­riks Lager­felt, ord­fö­ran­de mäs­ta­re i S:t Jacob i ett hav av teck­ning­ar från unga besökare.Foto: Håkan Wasén

OM Fred­rik Lager­felt var nöjd över dagen som loc­kat så många.

– Det här skul­le kun­na bli en bra tra­di­tion, tyck­te han.

Och frå­gan kom­mer san­no­likt att behand­las i S:t Jacobs näs­ta loge­råd.

Alla prak­tis­ka erfa­ren­he­ter som t ex per­so­nalåt­gång, säker­hets­frå­gor och för­tä­ring har teck­nats ned som under­lag för even­tu­ellt åter­kom­man­de famil­je­da­gar.

Text och Foto: Håkan Wasén

 

Sök inlägg