Samtal med Per-Olof Fryelegård, S:t Johanneslogen HELIOS

Jag besök­te Per-Olof en novem­ber­kväll i hans bostad, för ett sam­tal kring hans tid som Ord­fö­ran­de Mäs­ta­re i S:t Johan­neslo­gen HELIOS, under åren 2013–2019.

Så här är vi inte vana att se Per-Olof Fry­e­le­gård, som “civil”.Här hem­ma vid hyl­lan med frimurargåvor.Foto: Ulf Gustafs­son.

Det var en väl fun­ge­ran­de loge som Per-Olof tog över ansva­ret för år 2013. För att kun­na utveck­la Logen vida­re, hade han någ­ra stra­te­gis­ka mål­sätt­ning­ar. Det är vik­tigt att ha en klar ledar­fi­lo­so­fi, vad vill jag upp­nå och hur skall jag få ut mitt bud­skap och hur skall jag få alla att dra åt sam­ma håll?  Det gäl­ler ock­så att vara enga­ge­rad, job­ba mål­med­ve­tet, ha en håll­bar pla­ne­ring, som du kla­rar att genom­fö­ra samt en bra fram­för­håll­ning, vara ute i god tid, berät­ta­de Per-Olof.

Att vara infor­ma­tiv, se till att alla vet vad som hän­der eller har hänt, vara tyd­lig i ditt bud­skap och se dina brö­der, ge dem upp­märk­sam­het och inte minst vara en god lyss­na­re.

Per-Olof tyc­ker att ämbe­tet som Ord­fö­ran­de Mäs­ta­re del­vis tagit myc­ket tid, man är ju Ord­fö­ran­de Mäs­ta­re dyg­net runt. Han har varit myc­ket aktiv och all­tid för­sökt att vara med i Ref­te­le, oav­sett vil­ken grupp som tjänst­gör. Han har för­sökt vara till­hands för brö­der­na då de besö­ker Logen och även besökt många and­ra Loger runt om inom ÖPL och SPL.

Under fle­ra år har vi sett Per-Olof Fry­e­le­gård så här, som ord­fö­ran­de mäs­ta­re i Heli­os väl­kom­nan­de gäs­ter som bl .a pro­vin­si­al­mäs­ta­ren Mag­nus Eng­ström. Foto: Ulf Gustafs­son.

På min frå­ga vad som han har utveck­lat under sina år som Ord­fö­ran­de Mäs­ta­re lyf­ter Per-Olof fram, utbild­nings­grup­pen med logens Tal­män och Arki­va­rie. Här har brö­der­na haft möj­lig­het att del­ta­ga i många fina och genom­tänk­ta semi­na­ri­er och dis­kus­sions­kväl­lar, som betytt myc­ket för brö­der­nas för­kov­ran. Även ett gott sam­ar­be­te med Fol­ke Fil­by­ter har haft en posi­tiv inver­kan för att ge ökad kun­skap inom DKK.

Rekry­te­rings­grup­per har ock­så bil­dats på oli­ka orter inom logens upp­tag­nings­om­rå­de.
Det­ta har betytt myc­ket för att fin­na nya brö­der, under många år har vän­te­ti­den för en ny bro­der varit ca. ett år. Vik­tigt för Per-Olof har ock­så varit att få många brö­der enga­ge­ra­de i verk­sam­he­ten.
Ing­en skall sit­ta på fle­ra ”sto­lar”, utan upp­dra­gen skall spri­da till så många som möj­ligt. Av tota­la anta­let Heli­os brö­der, ca 170 st. har ca 70 brö­der någon upp­gift. Det är myc­ket säl­lan som han har fått nej från någon bro­der, till att accep­te­ra ett upp­drag.

Per-Olof vill lyf­ta fram Heli­os ämbets­män, som har fört en gam­mal fin tra­di­tion vida­re i Logen
Att all­tid pre­ste­ra fina och strin­gen­ta loger och med en vil­ja att lära sig sin del och roll utan­till och på det sät­tet få ett fint flyt till­sam­mans.
Han vill ock­så upp­märk­sam­ma vil­ket fint stöd brö­der­na ger till Logen. Man är tro­gen sin fina hem­ma­loge och kom­mer regel­bun­det till Heli­os, vil­ket har resul­te­rat en helt fan­tas­tisk besöks­sta­tisk genom åren.

Per-Olof har nu tagit över ord­fö­ran­de­klub­ban i Stif­tel­sen Heli­os Kul­tur­hus, en upp­gift som det tidi­ga­re inte fanns tid för tidi­ga­re,  då han vil­le sat­sa allt sitt krut på Logen och Brö­der­na!
I den­na upp­gif­ten kom­mer han i när­mas­te tiden vara myc­ket sys­sel­satt, då fas­tig­he­ten står inför en myc­ket stor takre­no­ve­ring.
Det vän­tar ock­så tro­li­gen nya arbets­upp­gif­ter hos ÖPL i Lin­kö­ping.

Per-Olof tac­kar för åren som Ord­fö­ran­de Mäs­ta­re hos S:t Johan­neslo­gen Heli­os. De har varit
myc­ket trev­li­ga och läro­ri­ka och givit honom ytter­li­ga­re en dimen­sion till den fri­mu­re­ris­ka vand­ring­en.

Text och foto: Ulf Gustafs­son

Sök inlägg