Lärorikt seminarium om kapitlets ritualer

Tom­my Anders­son länst t.h. hade sam­lat rad före­lä­sa­re vil­ka gav inblic­kar i ritu­a­ler­na. Från väns­ter Mag­nus Eng­ström, Leif Norr­gård, Jör­gen Kal­men­dal och Olof Sköld.

Fri­mu­re­ri­et i Jön­kö­ping stod 19 okto­ber som värd för en trev­lig och läro­rik semi­na­ri­e­dag för kapi­tel­brö­der i fjär­de för­del­ning­en.

45 brö­der hade hör­sam­mat inbju­dan till semi­na­ri­et. Ansva­rig var ste­ward­mäs­ta­re Tom­my Anders­son och inbjud­na före­lä­sa­re var Olof Sköld, Leif Norr­gård, Mag­nus Eng­ström och Jör­gen Kal­men­dal.
Dagen var upp­lagd som dis­kus­sions­se­mi­na­ri­er, med myc­ket gott resul­tat. Entu­si­as­men och vil­lig­he­ten att dis­ku­te­ra och reflek­te­ra var stor och det berod­de säker­li­gen på valet av före­lä­sa­re och dis­kus­sions­äm­nen.

Olof Sköld: Ritu­a­len som mål och medel.
Vad är fri­mu­re­ri? Är det att för­sö­ka säga något till bro­dern?
Olof tala­de om oli­ka defi­ni­tio­ner och mena­de att ritu­a­len vill resul­te­ra i inlär­ning, en inlär­ning som skall hjäl­pa oss att nå målen för vår verk­sam­het.
Ritu­a­len kan där­med tän­kas vara ett medel för att nå ett mål. Under de oli­ka gra­der­na hän­der saker med reci­pi­en­ten. Han upp­le­ver nya saker och får för­dju­pa­de per­spek­tiv. Under resans gång lär vi oss att vän­ska­pen mel­lan brö­der­na läg­ger grun­den för bröd­ra­ska­pet. Allt för att vi skall för­stär­ka vår bröd­rakrets. Endast ett är mening­en med vår Orden, vår egen och våra likars för­äd­ling.
Fun­de­ring: Har vi upp­fyllt våra löf­ten att leva för att göra vad gott är! Att för­sö­ka vara en god män­ni­ska. Målet är gemen­skap-med­let är ritu­a­len!

Leif Norr­gård: Skil­da aspek­ter på vår fri­mu­re­ris­ka vand­ring.
Leif bör­ja­de med reflek­tio­ner kring var­för vi har 10 gra­der. Centralt är Jesu lär­jung­ar och vad de upp­lev­de på oli­ka plat­ser. Det vill säga en väg från upp­le­vel­ser ner i verk­lig­he­ten, kopp­lat till för­bröd­ring­en i logen. Vi vet vårt mål, men vägen dit är oli­ka och vår osä­ker­het är påtag­lig.

Han poäng­te­ra­de sak­ra­men­tens bety­del­se för vår väg­led­ning som fri­mu­ra­re!
I efter­hand för­står vi de oli­ka hän­del­ser­na, det som till en bör­jan var svårt att för­stå. Vi ska­par själ­va myc­ket av våra upp­le­vel­ser genom att ritu­a­len är upp­lagd på ett myc­ket intres­sant och genom­tänkt sätt. Vår val styr hur vi tol­kar ritu­a­len och age­rar i verk­lig­he­ten. Våra val styr mening­en med vad vi gör. Vår girig­het, avund och vårt hög­mod är det vi mås­te bekäm­pa under vårt liv och det är svårt, men vik­tigt!

Mag­nus Eng­ström: Bro­dern och det för­äd­la­de arbe­tet.
Hur bör vi leva som män­ni­skor? Vil­ket lev­nads­sätt bör vi efter­strä­va? Hur kan dyg­der­na påver­ka oss? Ritu­a­ler­na och logens utform­ning blir till hjälp i det­ta vik­ti­ga arbe­te. Indi­vi­dens utveck­ling är det pri­mä­ra!
Under vår vand­ring får vi möta många sym­bo­ler om hur vi bör leva våra liv och hur vi kan ta till oss bud­ska­pen. Män­ni­skans och krop­pens oli­ka för­må­gor är till­räck­li­ga för att för­äd­las, men vi bör lära oss hur vi skall utveck­la des­sa. Ett kär­leks­fullt för­håll­nings­sätt om hur vi bör leva våra liv är vik­tigt för att nå våra mål. Det för­äd­la­de arbe­tet är den gemen­sam­ma meto­den.

Jör­gen Kal­men­dal: Den Konungs­li­ga Kons­ten (DKK) och brö­d­ra­ge­men­ska­pen. Enligt Jör­gen är kun­ska­pen om DKK för­hål­lan­de­vis låg. Men det är en av dess bygg­ste­nar, myc­ket i ritu­a­ler­na kan tol­kas med den. Kun­ska­pen kom­mer från alke­min i Asi­en och vil­jan att kun­na göra guld på konst­gjord väg. Inslag om det­ta finns i de oli­ka grad­giv­ning­ar­na, lik­som från de bib­lis­ka berät­tel­ser­na, ast­ro­no­mi / ast­ro­lo­gi och den krist­na kab­ba­lan.
Vi gör vik­ti­ga val i livet kopp­la­de till DKK, där ritu­a­ler­na blir ett stöd för att till exem­pel att kuva las­ter­na. Gemen­ska­pen är vik­tig och den ger oss mod, ärlig­het och loja­li­tet som leder till bro­der­skap. Genom att öva dyg­den och kuva las­ten kan vi leva vär­digt och dö i frid. Då blir vi mer än vad vi själv ska­pat i våra liv. Reli­gi­o­nen, dyg­den och kär­le­ken till näs­tan är Ordens pela­re.

Text och foto: Bengt Assars­son

Sök inlägg