Hur ser det ut här inne? Ta chansen att visa det för familj och intresserad !

Var­för inte en annorlun­da avkopp­ling på Alla Hel­gons Dag?
Johan­neslo­gen S:t Jacob i Lin­kö­ping inbju­der brö­der­na till en famil­je­dag på Alla Hel­gons Dag lör­da­gen 2 novem­ber 11.00–15.00.

Ta med familj och barn eller en god vän som kanske är intres­se­rad av vad vi gör  till Fri­mu­rar­hu­set i Lin­kö­ping för att se hur vi har det på logen.

Vi har myc­ket
att tac­ka våra famil­jer och det är i mångt och myc­ket tack vare deras stöd som vi  i logear­be­tet kan få till­fäl­le att både kopp­la av men ock­så inspi­re­ras till att vara goda med­män­ni­skor. Nu är det allt­så dags att ge lite till­ba­ka till våra famil­jer. Men det finns ock­så möj­lig­het att ta med någon eller någ­ra vän­ner som är intres­se­ra­de av se hur vi har det. Ni kan “drop­pa in” från kloc­kan 11.00 och 15.00 avslu­tar vi akti­vi­te­ter­na.

Teck­nings­täv­ling
för bar­nen (alla vin­ner), saft och bul­le och fika för de vux­na.
Bro­der Johan Adell kom­mer 11.30 visa och berät­ta om någ­ra av de fan­tas­tis­ka sköl­dar som häng­er i huset.

Bro­der Tord Kage­rup kom­mer 13.00 att berät­ta om kän­da Lin­kö­pings­fri­mu­ra­re.
Vi kom­mer att visa Johan­nes­sa­len och dess stjärn­him­mel och vårt muse­um.
Anmä­lan till j@frimurarorden.se senast 30 novem­ber

Väl­kom­na ! öns­kar S:t Jacobs ord­fö­ran­de mäs­ta­re Fred­rik Lager­felt.

 

Sök inlägg