En faders vålnad

Sha­kespe­a­re var inte uppe till dis­kus­sion under lör­da­gens semi­na­ri­um i Jön­kö­ping med ÖPL och Vik­tor Ryd­berg. Jag kom ändå att tän­ka på Ham­let: ”Mer finns i him­mel och på jord, Hora­tio, än någon­sin filo­so­fin har drömt om!” Påstå­en­det före­fal­ler mig myc­ket fri­mu­re­riskt. Hur skall vi han­te­ra det?

Även om filo­so­fin inte ger oss alla svar, kan vi ändå gå dit för att få hjälp att stäl­la våra frå­gor. Vi kan ock­så gå till reli­gi­o­nen för att söka svar. Eftersom vi till­hör en Orden lig­ger det för­stås när­mast till hands att låta ritu­a­ler­na ge gestalt åt våra dröm­mar. I sin dun­kel­het hål­ler ritu­a­ler­nas sym­bo­ler, alle­go­ri­er och legen­der såväl frå­gor som svar öpp­na. Det ger oss rika möj­lig­he­ter till reflek­tion till­sam­mans med lika­sin­na­de.

Sam­va­ro och tan­ke­ut­byte ska­par en gemen­skap. Den är värd att vår­da. Tack för ett givan­de semi­na­ri­um!

Rune Carls­son

Sök inlägg