Glada miner när Folke Filbyter fyllde 20

Folke Filbyter 20
Leda­mö­ter­na i semi­na­ri­e­grup­pen Fol­ke Fil­by­ter: Främ­re raden, fr.v. Jör­gen Kal­men­dal, Tord Kage­rup, Har­ri Jalo­nen, Tomas Wän­dahl och Rag­nar Boge. Bak­re raden fr. v. Björn Böke, Hans Peter­son, Bengt Assars­son, Björn Lind­blom, Tom­my Anders­son, Bos­se Mag­nus­son och Ste­fan Carlstedt.

Semi­na­ri­e­grup­pen Fol­ke Fil­by­ter kan i år fira sitt 20-års­ju­bi­le­um. Det fira­de man med ett semi­na­ri­um och en jubi­le­ums­fest som sam­la­de ett tret­ti­o­tal brö­der i fri­mu­rar­hu­set i Lin­kö­ping fre­da­gen den 11 okto­ber.

– Fol­ke Fil­by­ter drog igång 1999 som en forsk­nings­grupp, berät­ta­de Tomas Wän­dahl, som är grup­pens ord­fö­ran­de sedan 2011 när han häl­sa­de väl­kom­men.  Ambi­tio­nen var att i forsk­nings­lo­gen C.F. Eck­leffs anda bedri­va forsk­ning om fri­mu­re­risk verk­sam­het.

Star­ten var när­mast fly­gan­de med inte mind­re än ett 80-tal brö­der som anmält intres­se att del­ta i det stun­dan­de arbe­tet.

– Men tyvärr mat­ta­des intres­set för forsk­ning av suc­ces­sivt. Där­e­mot var efter­frå­gan hög på de semi­na­ri­er om Svens­ka Fri­mu­raror­dens kärn­vär­den som vi genom­för­de, sade Har­ri Jalo­nen som var ord­fö­ran­de fram till 2011. Efter tio år beslöt vi där­för att istäl­let kon­cen­tre­ra verk­sam­he­ten på semi­na­ri­er och byt­te följd­rik­tigt namn till Semi­na­ri­e­grup­pen Fol­ke Fil­by­ter.

Folke Filbyter 20
Bos­se Mag­nus­son var en av dem som berät­ta­de om Fol­ke Fil­by­ters verk­sam­het under de gång­na 20 åren.

Från 2011 fram till nu har inte mind­re än 44 semi­na­ri­er genom­förts, varav 35 loka­la på de oli­ka loge­or­ter­na och nio regi­o­na­la och rik­ta­de till alla brö­der i hela för­del­ning­en. Främst har semi­na­ri­er­na hand­lat om begrep­pet Den Konungs­li­ga Kons­ten och om med­lems­vårds­frå­gor men ock­så om myc­ket annat, till exem­pel grad­bund­na ritu­el­la hän­del­ser, OAL och ledar­skaps­frå­gor.

– Den Konungs­li­ga Kons­ten är ett gäc­kan­de begrepp som rym­mer många aspek­ter och som där­för krä­ver både kon­cent­ra­tion och dis­kus­sion för att för­stås, sade Har­ri Jalo­nen. Det har varit oer­hört intres­sant att ta del av brö­der­nas tan­kar kring det­ta begrepp och vi har märkt ett behov hos många att tränga dju­pa­re in i dess inne­börd.

Under semi­na­ri­e­de­len av jubi­le­ums­fes­ten bidrog ock­så Jör­gen Kal­men­dal, Bos­se Mag­nus­son, Tord Kage­rup och Ste­fan Carlstedt med ytter­li­ga­re aspek­ter på de gång­na 20 åren.

Fol­ke Fil­by­ter har ock­så en liv­lig utgiv­ning av skrif­ter. Inklu­si­ve den jubi­le­ums­skrift som dela­des ut till semi­na­ri­e­del­ta­gar­na är man nu uppe i 25 skrif­ter under åren. Den i sär­klass mest sprid­da är den som skrevs av Ste­fan Carlstedt och Har­ri Jalo­nen för ett drygt år sedan med den gans­ka pro­vo­ka­ti­va titeln ”Fri­mu­ra­ren och fri­mu­re­ri­et – pas­sar de all­tid ihop?”. Under­la­get bestod bland annat av enkä­ter med både akti­va brö­der och såda­na som av oli­ka skäl valt att läm­na Orden.

Folke Filbyter 20
Fyra av Semi­na­ri­e­grup­pens 25 skrif­ter som pro­du­ce­rats under åren.

– Det är ett vik­tigt ämne och vi har mött ett stort intres­se för den här skrif­ten både från ordens­led­ning­en och från de and­ra för­del­ning­ar­na, berät­ta­de Ste­fan Carlstedt.

Efter semi­na­ri­e­de­len blev det så dags för jubi­le­umsmål­ti­den. Och som sig bör var det en för­näm­lig sådan som koc­kar­na på Fri­mu­rar­ho­tel­let hade kom­po­ne­rat. Den stek­ta gösen var en rik­tig höj­da­re. Sam­man­fatt­nings­vis ett vär­digt, intres­sant och myc­ket trev­ligt 20-års­fi­ran­de.
Text och foto: Lars Kling­s­tröm

 

Sök inlägg