Fullt hus hos Helios vid OM-installationen!

Den tra­di­tio­nel­la grupp­bil­den visa­de att det var många som kom till Heli­os för instal­la­tio­nen av nye ord­fö­ran­de mäs­ta­ren Anders Jons­son. Foto: Ulf Gustafs­son.

Sön­da­gen den 13 okto­ber fyll­des S:t Johan­neslo­gen Heli­os av 100-talet gäs­tan­de fri­mu­ra­re som kom  för att över­va­ra instal­la­tions­hög­ti­den av nye  ord­fö­ran­de mäs­ta­re, OM, Anders Jons­son.
Det kom ett 50-tal  brö­der från oli­ka loger inom 4:e för­del­ning­en, Lin­kö­ping, Jön­kö­ping, Norr­kö­ping, Mota­la, Eksjö, Vär­na­mo och Väs­ter­vik. Även brö­der från Halm­stad och Väx­jö, var repre­sen­te­ra­de. Pro­vin­si­al­mäs­ta­ren Mag­nus Eng­ström kom i en buss från Linköping/Jönköping till­sam­mans med bland and­ra fyra Rid­da­re med Röda kor­set. Göran Lau­re­lii, Björn Börs­bo, Olof Sköld och Stu­re Moss­berg.

Olof Sköld, Björn Börs­bo, Mag­nus Eng­ström, Göran Lau­re­lii och Stu­re Moss­berg. Foto: Ulf Gustafs­son.

Många Heli­os­brö­der kom tidigt till Logen för att stäl­la loka­len i ord­ning och öva instal­la­tio­nen ytter­li­ga­re en gång för att det skul­le bli en fin sam­man­komst.

Vid 12-tiden bör­ja­de loka­len att fyl­las av alla fri­mu­ra­re. Det blev rik­tigt trångt, men med en myc­ket gemyt­lig stäm­ning brö­der­na emel­lan. Det var roligt att träf­fas och häl­sa på varand­ra!
Strax innan kl 13 kläm­ta­de vår cere­mo­ni­mäs­ta­re, Robert Mag­nus­son, i kloc­kan och bjöd alla att inta­ga sina plat­ser i Johan­nes­sa­len, var­ef­ter instal­la­tio­nen tog sin bör­jan. Den genom­för­des myc­ket hög­tid­ligt och fint på ritu­al­en­ligt sätt.

I sitt instal­la­tions­tal tac­ka­de Anders Jons­son för det sto­ra och fina för­tro­en­det som han erhål­lit, att leda vår fina S:t Johan­neslo­gen Heli­os vida­re. Han gjor­de en histo­risk till­ba­kablick, med bör­jan den 14 april 1956 då Heli­os bil­da­de en bröd­ra­för­e­ning, vil­ket sena­re led­de till att S:t Johan­neslo­gen Heli­os bil­da­des den 12 novem­ber 2004.

En unik bild, samt­li­ga för­ut­va­ran­de ord­fö­ran­de mäs­ta­re i Heli­os, Sven Modigh, Per-Olof Fry­e­le­gård, Rolf Svens­son till­sam­mans med den nye, Anders Jons­son. Foto: Ulf Gustafs­son.

Bro­der Anders tog sin förs­ta grad i just den här loka­len den 9 feb­ru­a­ri 2005, som den 2:e reci­pi­en­ten i S:t Johan­neslo­gen histo­ria. Dess förs­te ord­fö­ran­de mäs­ta­re var Sven Modigh, den and­re Rolf Svens­son och nume­ra den tred­je, Per-Olof Fry­e­le­gård.
Bro­der Anders avslu­ta­de sitt tal med – vad vill jag?
‑Jag vill vär­na om var­je bro­der, alla behövs, alla är vik­ti­ga. Det är vi till­sam­mans som skall för­val­ta och vida­re­ut­veck­la vårt fina arv, som vi fått från våra brö­der. Jag vill ock­så att var­je bro­der får en per­son­lig utveck­ling i DKK, den konungs­li­ga kons­ten.

Han avslu­ta­de sitt tal med att vän­da sig till gäs­tan­de brö­der.
‑Ni är en vik­tig del för oss i Heli­os, vi ser var­je gång fram emot med gläd­je att se er åter­vän­da till S:t Johan­neslo­gen Heli­os i Ref­te­le.

Heli­os nye ord­fö­ran­de mäs­ta­re Anders Jons­son gra­tu­le­ra­des av pro­vin­si­al­mäs­ta­ren Mag­nus Eng­ström. Foto: Ulf Gustafs­son.

Pro­vin­si­al­mäs­ta­ren, Mag­nus Eng­ström, fram­för­des en häls­ning från Ordens Stor­mäs­ta­re, Chris­ter Pers­son till Logen och höll ett gra­tu­la­tions­tal till OM Anders Jons­son, där han bland annat hän­vi­sa­de till bro­der Anders tid som fot­bolls­spe­la­re och att det gäl­ler som OM att se alla brö­der som lag­spe­la­re och nytt­ja dem, även de som inte är på pla­nen, utan sit­ter på bän­ken!
‑Då blir Din fram­tid ljus!
Bro­der Anders Jons­son fick där­ef­ter sitt tec­ken som ord­fö­ran­de mäs­ta­re.

Pro­vin­si­al­mäs­ta­ren tac­ka­de ock­så avgå­en­de ord­fö­ran­de mäs­ta­ren, Per-Olof Fry­e­le­gård, för ett helt fan­tas­tiskt arbe­te som ord­fö­ran­de mäs­ta­re.
‑Du har tagit en väl fun­ge­ran­de loge, till en ny nivå! Du är ett före­dö­me, som all­tid har leve­re­rat!
Bro­der Per-Olof erhöll sin medalj för sin tjänst­gö­ring som ord­fö­ran­de mäs­ta­re.
Efter sed­van­lig foto­gra­fe­ring iord­nings­ställ­des Johan­nes­sa­len för gemen­sam bröd­ramål­tid. Det var en tre rät­ters mid­dag, sol­ros­mac­ka med ägg och sill, älg­stek med vilt­sås och grön­sa­ker, samt äppel­ka­ka med vanilj­sås.

Det blev fullt hus i mat­sa­len efter instal­la­tio­nen. Foto: Ulf Gustafs­son.

I sam­band med mål­ti­den fram­för­des fle­ra tal till Heli­os nye ord­fö­ran­de mäs­ta­re, med tillöns­kan om väl­gång och fram­gång!
Som avslut­ning av instal­la­tions­hög­ti­den tac­ka­de ord­fö­ran­de mäs­ta­re Anders Jons­son alla som kom­mit till Ref­te­le för att del­ta­ga i den­na sto­ra dag, för S:t Johan­neslo­gen Heli­os och för honom själv. Pro­vin­si­al­mäs­ta­ren, Mag­nus Eng­ström, tac­ka­de för en myc­ket fin dag i Ref­te­le, med en väl genom­förd instal­la­tions­hög­tid och en fin bröd­ramål­tid.

Text och foto: Ulf Gustafs­son

Sök inlägg