Tre Stormästare kom till ÖPL:s högtidsdag!

PM Mag­nus Eng­ström kun­de häl­sa tre Stor­mäs­ta­re väl­kom­na, de två för­ut­va­ran­de samt Ordens nye Stor­mäs­ta­re. Från väns­ter fOSM Anders Ström­berg, OSM Chris­ter Pers­son, och längst till höger fOSM Anders Fahlman.Foto: Håkan Wasén

Hög­tids­dag med inte mind­re än tre stor­mäs­ta­re när­va­ran­de! Fina tal och många brö­der. Den öst­göts­ka pro­vin­si­al­lo­gens nye pro­vin­si­al­mäs­ta­re Mag­nus Eng­ström hade all anled­ning att se belå­ten ut efter sin förs­ta hög­tids­dag vil­ken var kapit­lets 199:e sedan star­ten 1820.
Hög­tids­da­gen hölls i grad VIII. Redan på fre­da­gen tjuv­star­ta­de verk­sam­he­ten med en recep­tion i grad VIII för ett antal nya reci­pi­en­ter.
Ett stort lass drogs av CM Mag­nus Hall­berg som på grund av sjuk­dom även fick ryc­ka in och köra hög­tids­da­gen. Ett tufft jobb som bör­ja­de redan på lör­dags­för­mid­da­gen då allt skul­le övas med de brö­der som till­frå­gats om de vil­le vara med i oli­ka delar av hög­tids­da­gen.

Niklas Hall­kvist och Jan-Erik Car­dell får sym­bo­li­se­ra den gla­da gemen­ska­pen hos de del­ta­gan­de brö­der­na. Foto: Håkan Wasén

Övning­ar­na gjor­des med bravur och alla del­ta­gan­de belö­na­des med gra­tis fika som  dam­för­e­ning­en Auroras damer hade dukat upp i fri­murar­mat­sa­len.
Hög­tids­da­gen skul­le bli spe­ci­ell eftersom tre stor­mäs­ta­re var inbjud­na som gäs­ter. Ordens nye Stor­mäs­ta­re Chris­ter Pers­son skul­le åter­kom­ma till ett nytt besök i Lin­kö­ping efter bara någ­ra vec­kor. Dess­utom två för­ut­va­ran­de Stor­mäs­ta­re. Dels Anders Fahl­man som ju bor i Lin­kö­ping och som säl­lan mis­sar en hög­tid i Lin­kö­ping. Dels för­ut­va­ran­de stor­mäs­ta­ren Anders Ström­berg. Han arbe­tar idag vida­re med  upp­gif­ter inom Orden och går bl a ige­nom hur och när man bär rega­li­er både hem­ma och utom­lands.

Anders Fahl­ström, PM för Övre Norr­lands pro­vin­si­al­loge, här i sam­språk med OSM Chris­ter Pers­son, var den mest lång­vä­ga gäs­ten. Foto: Håkan Wasén

Den mest lång­vä­ga gäs­ten var PM för Övre Norr­lands Pro­vin­si­al­loge Anders Fahl­ström.

Totalt hade 170-talet brö­der anmält sig till hög­tids­da­gen.
Mag­nus Hall­bergs arbe­te bar frukt och det cere­mo­ni­el­la för­flöt pre­cis som det skul­le. I sam­band med ritu­el­la firan­det utde­la­des även ett antal belö­ning­ar till brö­der som gjort insat­ser för ÖPL och Orden.
Föl­jan­de brö­der fick ÖPL:s för­tjänst­tec­ken för sina insat­ser som fri­mu­ra­re: Jan Tider­man, Kris­ter Kal­len­toft, Sören Falk, Nils-Åke Lil­ja, Lars-Erik Svens­son och Peter Åke­borg.

Prins Ber­tils Fri­mu­ra­re­me­dalj för insat­ser till gagn för Orden dela­des ut till brö­der­na Rag­nar Boge och Hen­ric de Kos­ter.

Vad vore en hög­tids­dag utan “Kökets hjäl­tar”? Från väns­ter Pon­tus Stange, Carl Johan Svens­son. Anders Mane­stam, Mag­nus Pet­ter­son och Mikael Ron­de. Foto: Håkan Wasén

Det var nöj­da brö­der som där­ef­ter tåga­de ned  till mat­sa­len som blev helt full­satt. Kapi­tel­mål­ti­den var extra hög­tid­lig och den­na gång ser­va­des alla brö­der med bords­ser­ve­ring.
Det bjöds lax med pep­par­rotskräm och kru­tong­er med örter till för­rätt.
Där­ef­ter lan­da­de en flank­stek med äpp­le, smålök, röd­vins­sås och pota­tis­puré på tall­ri­kar­na.
Det som blev lite spe­ci­ellt vid den­na hög­tids­dag blev fak­tiskt talen av PM Mag­nus Eng­ström och Ordens Stor­mäs­ta­re Chris­ter Pers­son.

OSM Chris­ter Pers­son tala­de om Dag Ham­marskjöld ” som fri­mu­ra­re”. Foto: Håkan Wasén

Chris­ter Pers­son tog upp ett tema någon inte gjort tidi­ga­re. Om en per­son som var fri­mu­ra­re men ändå inte.
De brö­der som var unga 1961 har san­no­likt ald­rig glömt den dagen då nyhe­ten kab­la­des ut över hela värl­den.
FN-che­fen Dag Ham­marskjölds plan hade stör­tat i Ndo­la i nuva­ran­de Zam­bia och alla ombord utom en hade omkom­mit ome­del­bart.
Om det var en van­lig fly­go­lyc­ka eller ett ”mord” tvis­tas det om fort­fa­ran­de. Dag Ham­marskjöld fick Nobels freds­pris postumt 1961. Han var ock­så leda­mot i Svens­ka Aka­de­mi­en Efter hans död fann man i hans bostad i New York ett manu­skript med titeln Väg­mär­ken. I ett när­slu­tet brev kal­la­de han anteck­ning­ar­na för “en sorts ‘vit­bok’ röran­de mina för­hand­ling­ar med mig själv – och Gud”.
Och det var just de tan­kar­na som Stor­mäs­ta­ren åter­kom till i sitt tal. Han upp­ma­na­de brö­der­na att läsa boken och cite­ra­de ur boken någ­ra ord som uttryck­te hur en sann fri­mu­ra­re skall vara.

God­het är något så enkelt som att all­tid fin­nas för and­ra, att ald­rig söka sig själv.

Dag Ham­marskjöld fång­a­de mening­en med att vara fri­mu­ra­re. Foto:FN
  • - Han var som en fri­mu­ra­re skall vara men tyvärr reci­pi­e­ra­de han ald­rig i Svens­ka Fri­mu­ra­re Orden.
    Stor­mäs­ta­ren  upp­ma­na­de alla att ta med Dag Ham­marskjölds bud­skap hem till sina loger.Han påpe­ka­de ock­så Ham­marskjölds arbe­te för fre­den innan  tac­ka­de för vis­tel­sen i Lin­kö­ping.

- Jag vill tac­ka bro­der Mag­nus för inbju­dan att kom­ma hit och dela den­na gläd­je och den jät­te­fi­na sam­man­komst och tack över­ce­re­mo­ni­mäs­ta­ren och dina med­ar­be­ta­re, som jag vet gjort ett fan­tas­tiskt jobb för vi idag för att vi skul­le kun­na kom­ma hit och bara nju­ta ha gläd­jen att vara fri­mu­ra­re här idag.

Talet kan Ni läsa i sin hel­het genom en längst nederst på sidan.
ÖPL:s  PM Mag­nus Eng­ström fort­sat­te på ett annat tema han bör­jar med i sina tal.
En dikt helt enkelt som löd så här:
I vårt Fri­mu­re­ri
I vårt kära Fri­mu­re­ri
I vårt kära Fri­mu­re­ri där alla vi brö­der
I vårt kära Fri­mu­re­ri där alla vi brö­der blir sed­da
I vårt kära Fri­mu­re­ri där alla vi brö­der blir sed­da och enga­ge­ra­de
I vårt kära Fri­mu­re­ri där alla vi brö­der blir sed­da, enga­ge­ra­de och upp­lyf­ta
Alla vi brö­der blir sed­da, enga­ge­ra­de och upp­lyf­ta
Blir enga­ge­ra­de och upp­lyf­ta
Blir upp­lyf­ta
Det är ett fri­mu­re­ri för oss

Hen­ric de Kos­ter tac­ka­de ock­så på sin och övri­ga belö­na­de brö­ders väg­nar för de utmär­kel­ser de fått. Han är den förs­te av grad IX som fått medal­jen.

Rag­nar Boge och Hen­ric de Kos­ter fick Prins Ber­tils Fri­mu­ra­re­me­dalj för sina insat­ser till gagn för Orden. Foto: Håkan Wasén

– Det är en jät­tes­tor grej för mig, sade han
Men hur som helst är det så här och jag tror att alla and­ra som fått utmär­kel­ser idag instäm­mer med mig.
– Fak­tum är att vi fått lite till att bära på våra bröst för våra insat­ser men det är fram­förallt hon eller hen, som vi läm­nat hem­ma, som vi har att tac­ka för att vi kun­nat göra insat­ser.
‑För min del är utmär­kel­sen del­vis med hust­rus. Att hon har stått ut med att jag ibland fyra dagar i vec­kan stic­ker iväg och säger att ”du får skö­ta dig själv.” Det är sånt som man gör att man orkar och att man får kär­lek till­ba­ka i form av upp­back­ning.
- Utan dem som fle­ra av oss lever till­sam­mans med, hade vi inte kun­nat få de här utmärkelserna.Måltiden bjöd ock­så på en över­rask­ning. Ett antal skyl­tar med nam­nen på dem som bidra­git med lån eller medel under ÖPL:s bygg­kris visa­des upp. De skall nu sät­tas upp i loka­ler­na.
Och så var hög­tids­da­gen num­mer 199 slut, näs­tan. För sor­lan­det fort­sat­te i loka­ler­na långt efteråt.
Text och foto: Håkan Wasén

stor­mäs­ta­rens tal

Sök inlägg