Ett samtal med Anders Jonsson-Helios nye OM

Anders Jons­son ny OM i Heli­os berät­tar för Fyran om sitt kom­man­de arbe­te. Foto: Ulf Gustafs­son


Fyrans redak­tör i Ref­te­le, Ulf Gustafs­son, har träf­fat Anders Jons­son för ett sam­tal inför hans nya roll som ord­fö­ran­de mäs­ta­re i S:t Johan­neslo­gen Heli­os. Här uttryc­ker han för Fyran sina tan­kar inför den kom­man­de upp­gif­ten som bör­jar
med instal­la­tions­hög­tid sön­da­gen den 13 okto­ber.

Anders, som är 57 år, har varit fri­mu­ra­re sedan år 2005, då han blev num­mer två att reci­pi­e­ra hos Heli­os. Han är allt­så en helgju­ten Heli­os­bro­der, som nu till­trä­der som OM. Anders är  bosatt i Små­lands­ste­nar och är sam­bo med Lil­le­mor Elme­lid och har fyra barn, som alla är utflug­na!
Tidi­ga­re i livet var Anders sto­ra intres­se fot­boll, som han spe­la­de aktivt främst i Skepps­hult, ända fram till 45 års ålder. Nu är han mark­nads­chef på före­ta­get Ste­e­lo AB i Bre­da­ryd, ett före­tag inom plåt­be­ar­bet­ning, som årli­gen omsät­ter cir­ka 50 mil­jo­ner kro­nor.

Anders har en vision
inför fram­ti­den vad gäl­ler den fri­mu­re­ris­ka verk­sam­he­ten.
Den lyder:
”St Johan­neslo­gen Heli­os ska fort­sät­ta att behål­la stringen­sen i ritu­a­ler­na. Vi ska arbe­ta för akti­va och ansvars­ta­gan­de med­lem­mar som kän­ner en gemen­skap och ett ansvar för vårt arv gäl­lan­de kul­tur och vårt fina loge­hus. Vi ska även erbju­da en per­son­lig utveck­ling för alla brö­der så att de kan få goda kun­ska­per i den konungs­li­ga kons­ten med hjälp av en aktiv utbild­nings­grupp. Till­sam­mans ska det leda till en aktiv loge som erbju­der våra med­lem­mar, gemen­skap, per­son­lig utveck­ling och barm­här­tig­het. Vi ska ock­så arbe­ta för att ha en trygg bas med att vara eko­no­miskt själv­gå­en­de. Vi brö­der ska kän­na stolt­het i att vara en Heli­os – bro­der”.

I vårt sam­tal kring visio­nen så poäng­te­ra­de Anders att en myc­ket cen­tral frå­ga är att arbe­ta myc­ket aktivt med att erhål­la nya brö­der och behål­la och helst öka enga­ge­mang­et hos fler brö­der. När det gäl­ler nya brö­der, har Heli­os under många år haft en års­lång vän­te­tid. Nu har den tiden mins­kat till fyra måna­der och arbe­tet i rekry­te­rings­grup­per­na blir myc­ket vik­tigt fram­ö­ver. För år 2020 pla­ne­ras fyra infor­ma­tions­mö­ten för even­tu­ellt nya brö­der.

Målet är att
upp­nå 8–12 måna­ders vän­te­tid. Det cen­tra­la målet är att ha en till­växt på 1,5% per år, vil­ket för Heli­os skul­le inne­bä­ra en net­to­ök­ning med 3–4 nya brö­der. En vik­tig del är ock­så fadd­rar­na och deras enga­ge­mang för nya brö­der. Det kom­mer att anord­nas fad­der­ut­bild­ning­ar för att öka kun­ska­pen om fad­der­ska­pet.

För att öka intres­set för brö­der med hög­re gra­der än grad III, anord­nas mini­se­mi­na­ri­er innan loge, med exter­na före­lä­sa­re, i gra­der­na IV‑V, VI, VII och grad VIII, med fyra gång­er under år 2020. Där­e­mot pla­ne­ras inte att bil­da bröd­ra­för­e­ning­ar i hög­re gra­der.

Anders säger att det är vik­tigt att brö­der­na kän­ner sig behöv­da och det är vik­tigt att för­sö­ka öka enga­ge­mang­et hos fler brö­der. Det kan exem­pel­vis vara att någ­ra gång­er per år göra en arbetsin­sats för vårt hus/trädgård.

S:t Johan­neslo­gen Heli­os är en myc­ket väl fun­ge­ran­de loge, som har haft en myc­ket fin utveck­ling under många år!

Anders har någ­ra nyc­kelord
för fram­ti­den:

Rekry­te­ra

Behål­la

Tri­vas

Per­son­lig utveck­ling

De orden skall vara till grund för det fort­sat­ta arbe­tet som OM under de kom­man­de sex åren!

-Det skall vara trev­ligt att kom­ma till Loge och ge något för var­je bro­der.
Så avslu­tar Anders vårt sam­tal .
Under­teck­nad och övri­ga brö­der i Heli­os öns­kar honom lyc­ka till som ny ord­fö­ran­de mäs­ta­re.

Text och foto: Ulf Gustafs­son.

 

 

 

Sök inlägg