Med Heliosbröder i västerled

Resans mål det tra­di­tions­ri­ka fri­mu­rar­hu­set i Göte­borg. Foto: Boris Nils­son.

Lör­dags­mor­go­nen gav en vac­ker mor­gon­rod­nad i öster­led när att antal Heli­os­brö­der påbör­ja­de en resa i väs­ter­led till fri­murar­brö­der­na i Göte­borg.

Vid fram­koms­ten till Små­lands­ste­nar gav solens förs­ta strå­lar sitt väl­kom­nan­de.
Där på sta­tions­plan stod redan en hand­full mor­gon­pig­ga brö­der med till­trä­dan­de ord­fö­ran­de­mäs­ta­ren Anders Jons­son i spet­sen.
Strax kom bus­sen, som utgått från Vär­na­mo, med ett tio­tal Veri­tas brö­der ombord.

Bus­sen las­ta­des med nöd­vän­dig pro­vi­ant och fär­den fort­sat­te mot Ander­storp och Gisla­ved, där vår Ord­fö­ran­de­mäs­ta­re Per-Olof Fry­e­le­gård jäm­te ytter­li­ga­re brö­der anslöt sig till vår resa mot Göte­borg och Göta Pro­vin­si­al­loge.

Det var nog en del som und­ra­de vart de väl­kläd­da her­rar­na på fika­plat­sen vid Räv­lan­da var på väg. Foto: Boris Nils­son

Efter för­mid­dags­fi­ka, med goda räk­mac­kor, kaf­fe, öl och vin en rast­plats i när­he­ten av Räv­lan­da gick fär­den vida­re mot Göte­borg dit vi anlän­de vid halv tolv­ti­den.
Pro­vin­si­al­lo­gen gäs­ta­des den­na lör­dag även av ett tju­go­tal brö­der från Trond­heim, Nor­ge.
Pro­vin­si­al­mäs­ta­ren, Göran Sjö­dell, häl­sa­de oss väl­kom­na och ming­la­de sedan med oss och övri­ga brö­der i de vack­ra salong­er­na.

Kloc­kan tret­ton intog vi våra plat­ser i loger­na. Den­na lör­dag gavs loger i grad I, grad IV‑V och grad VII.
Vi Heli­os­brö­der för­de­la­de oss gans­ka jäm­te mel­lan de oli­ka gra­der­na.
En god mid­dag, med där­till goda dryc­ker, intogs där­ef­ter i Pro­vin­si­al­mäs­ta­resa­long­en där por­trätt av for­na tiders pro­vin­si­al­mäs­ta­re pryd­de väg­gar­na.

Patrik Alströ­mer, den förs­te pro­vin­si­al­mäs­ta­ren, 1788 – 1801 där­ef­ter Pehr Dubb, 1801–1854 ‚blic­ka­de ner över bor­det där vi någ­ra Heli­os­brö­der intog vår mid­dag.
Efter avslu­tad mid­dag gav Pro­vin­si­al­mäs­ta­ren Sjö­dell oss gäs­tan­de Heli­os­brö­der en rund­vand­ring i det vack­ra huset där vi även fick till­fäl­le att beskå­da de loge­lo­ka­ler som var till­gäng­li­ga för var och en.

Pro­vin­si­al­mäs­ta­ren Sjö­dell berät­ta­de att allt bör­ja­de efter den sto­ra bran­den i Göte­borg 1802, då all bebyg­gel­se inom Vall­gra­ven brun­nit ned, även Dom­kyr­kan.
Då köp­te fri­mu­rar­lo­ger­na två tom­ter, en vid Söd­ra Hamn­ga­tan och en pre­cis bakom Drott­ning­ga­tan.
Vi fick även se den pam­pi­ga pelar­sa­len mot Söd­ra Hamn­ga­tan, deko­re­rad med en mag­ni­fik pla­fond­mål­ning av Jean Lou­is  Desprez.

Pelar­sa­len är en av Göte­borgs abso­lut vack­ras­te och mest exklu­si­va loka­ler.
Fyll­da med många fri­mu­re­ris­ka intryck och efter goda, inspi­re­ran­de sam­tal med brö­der från Göte­borg intog vi så bus­sen för hem­färd.
Anders Jons­son fram­för­de vår tack­sam­het till arran­gö­rer­na av den­na myc­ket triv­sam­ma lör­dag i goda vän­ners lag.

Text och foto: Boris Nils­son

Sök inlägg