Höstens program för Det Gamla Gardet klart

 Nu är hös­tens pro­gram för Det Gam­la Gar­det klart. Det inrym­mer bland annat musik och en utflykt till Oskars­hamn.

Tis­da­gen den 17 sep­tem­ber kl. 13.00.  Den­nis Östryd och Jör­gen Ralp­hs­son under­hål­ler oss med sång och musik. Det blir en blan­dad reper­to­ar.  Allt av svens­ka kom­po­si­tö­rer och text­för­fat­ta­re. Vi ser­ve­rar pytt i pan­na till ett pris av 100 kr. Oktro­jen är öppen.

 Lör­da­gen den 12 okto­ber kl. 09.00.  Resa till S:T Johan­neslo­gen Ori­on i Oskars­hamn. Sam­man­koms­ten  den­na dag är en mål­tids­loge i grad I. Mål­ti­den beta­lar var och en. Kost­nad för buss­re­san är 100 kr.  Bus­sen rym­mer 16 pas­sa­ge­ra­re. Först till kvarn osv.…  Beräk­nad hem­komst kl. 17.00.
 Anmäl­nings­lis­ta sätts upp i loge­lo­ka­len den 17 sep­tem­ber och tas ned den 7 okto­ber.

Tors­da­gen den 17  okto­ber kl.14.00.  För­re rik­shem­värns­che­fen, gene­ral­ma­jo­ren Roland Eken­berg infor­me­rar om för­svars­mak­ten i all­män­het och hem­vär­net i syn­ner­het.

Ons­da­gen den 20 novem­ber kl. 14.00.  Bro­der Hans Gra­nath, som nu arbe­tar inom skol­in­spek­tio­nen, berät­tar om arbe­tet i sko­lan. Dåtid, nutid och  fram­tid.

Varmt och bro­der­li­gen väl­kom­na till hös­tens sam­man­koms­ter häl­sar Claes-Hen­ric Löf­gren och Yng­ve Jans­son .

Sök inlägg