Hemmasegrare i Frimurargolfen i Linköping

Bo Kip­pel, Sven Adolfs­son och Tho­mas Stens­son efter avslu­tad täv­ling. Tho­mas var en av de tre som hade sam­ma resul­tat på tred­je­plat­sen.

 

Som bruk­ligt avgjor­des Fri­murar­gol­fen i Lin­kö­ping på Lan­de­ryd golf­klubb i Lin­kö­ping och i år på den söd­ra banan. Drygt 40 fri­mu­ra­re käm­pa­de tap­pert och i täten var det jämnt mel­lan fle­ra spe­la­re. Sven Adolfs­son vann till slut, just före Bo Kip­pel med sam­ma antal slag men med hög­re han­di­cap. Även där­ef­ter var det tätt, men Dan Tho­rell knep tred­je­plat­sen, åter­i­gen på lägst han­di­cap.

Fri­murar­gol­fen inom Fjär­de för­del­ning­en spe­las nume­ra i juni i de söd­ra delar­na av för­del­ning­en och i Lin­kö­ping på sen­som­ma­ren. Peter Lindh sva­ra­de arrange­mang­et i Lin­köpng och kun­de erbju­da en myc­ket välskött och utma­nan­de bana. Ett stort tack till Peter för en väl genom­förd täv­ling!

Text: Bengt Rydell  Foto: Peter Lindh

Sök inlägg