Folke Filbyter firar 20 år den 11 oktober

Folke Filbyter 20 år

Semi­na­ri­e­grup­pen Fol­ke Fil­by­ter firar 20-års­ju­bi­le­um med en fest­lig­het i Lin­kö­ping fre­da­gen den 11 okto­ber. Brö­der av alla gra­der är väl­kom­na att del­ta.

Fol­ke Fil­by­ter bil­da­des 1999 som en forsk­nings­grupp med syf­te att bedri­va forsk­ning kring fri­mu­re­ri­et och dess histo­ria. År 2010 omvand­la­des den till en semi­na­ri­e­grupp.

– Genom åren har vi genom­fört ett stort antal semi­na­ri­er, berät­tar Tomas Wän­dahl, som är grup­pens ord­fö­ran­de. Det har varit såväl regi­o­na­la semi­na­ri­er, då  alla för­del­ning­ens brö­der varit inbjud­na, som loka­la semi­na­ri­er på de enskil­da fri­mu­ra­ror­ter­na

Fol­ke Fil­by­ter har genom åren ock­så pro­du­ce­rat fri­mu­re­ris­ka skrif­ter.

– Hit­tills har det bli­vit ett 25-tal skrif­ter som finns till utlå­ning i de oli­ka enhe­ter­nas bib­li­o­tek. Nu krö­ner vi utgiv­ning­en med en jubi­le­ums­bok som kom­mer ut lagom till hög­tids­da­gen. De brö­der som del­tar i jubi­le­ums­fes­ten kom­mer att få var sitt exem­plar av den.

Jubi­le­ums­fes­ten äger allt­så rum i Fri­mu­rar­hu­set i Lin­kö­ping den 11 okto­ber. Den inleds kloc­kan 18.30 med före­drag om Fol­ke Fil­by­ters 20 år och följs där­ef­ter av en jubi­le­umsmål­tid. Pri­set för eve­ne­mang­et är 270 kr – inklu­si­ve den nya jubi­le­ums­bo­ken.

Anmä­lan senast fre­dag 4 okto­ber 2019 via e‑post till: tomas.wandahl1@bredband.net eller tele­fon 073–8187186

(Om du har spe­ci­el­la behov när det gäl­ler mat, med­de­la det­ta)

Länk till affisch om Fol­ke Fil­by­ters jubi­le­ums­fest.

Sök inlägg