Ämbetsmannamöte hos Helios

Inför upp­star­ten av Logens verk­sam­het, efter som­marup­pe­hål­let, var alla ämbets­män och för­tro­en­de­val­da kal­la­de till infor­ma­tions­mö­te den 26 augusti.

Göran De Geer tv gäs­ta­de till­sam­mans med Lennart Fah­lén Heli­os OM Per-Olof Fry­e­le­gård och hans med­ar­be­ta­re för att i teo­ri och prak­tik ge tips och råd om hur ämbets­män bör age­ra under en loge. Foto:Ulf Gustafs­son.

En av pro­gram­punk­ter­na var den infor­ma­tion från brö­der­na Göran De Geer och Lennart Fah­lén från ÖPL i Lin­kö­ping, som de erbju­der alla Loger i för­del­ning­en att ta del av.
Deras infor­ma­tion hand­la­de om age­ran­det av ämbets­män och för­tro­en­de­val­da vid grad­giv­ning och då främst i grad 1. De visa­de och berät­ta­de age­ra­de i Johan­nes­sa­len  hur de ansåg att brö­der­nas age­ran­de bör vara, för att göra loge­kväl­lar­na än mera intres­san­ta och inne­hålls­ri­ka!
En recep­tion i grad 1 skall upp­le­vas som en tea­ter­fö­re­ställ­ning med ämbets­män­nen som skå­de­spe­la­re! Utan att gå in på någ­ra detal­jer, visa­de de blan­dan­nat hur man skall röra sig i rum­met, hur man sit­ter, hur man talar (vik­tigt att alla talar högt och tyd­ligt så att alla kan höra!), och vik­ten av ögon­kon­takt med den man talar med.
De båda visa­de genom upp­läs­ning av doku­ment hur det som sägs  kan upp­fat­tas, dels med lågt och mum­lan­de tal, dels med högt och tyd­ligt tal!
Det är ock­så vik­tigt att brö­der­na läm­nar “feed­back,” på det som gjor­des bra och det som kan bli bätt­re, efter genom­förd Loge.

En och annan kräf­ta intogs efter det att brö­der­na fått i sig tips och råd om hur ämbets­män bör agera.Foto: Ulf Gustafs­son.

Infor­ma­tio­nen gav säkert brö­der­na en del att fun­de­ra över och kom­mer med­fö­ra att Heli­os ämbets­män kan utveck­las ytter­li­ga­re och kän­na trygg­het och gläd­je i sitt utö­van­de.
Utö­ver ovanstå­en­de pro­gram­punkt höll även vår till­trä­dan­de OM, Anders Jons­son, infor­ma­tion om sina visio­ner och mål för Heli­os i fram­ti­den, till det­ta åter­kom­mer jag på fyran.info.
Kväl­len avslu­ta­des med god mål­tid som vår CM, Robert Mag­nus­son, ord­nat till.

Text och foto: Ulf Gustafs­son.

Sök inlägg