Unik auktion hos Helios gav god utdelning

Auk­tio­nen i par­ken utan­för Heli­os tings­hus loc­ka­de många. Foto: Ulf Gustafs­son

Det är inte ofta all­män­he­ten får till­fäl­le att köpa inred­ning från ett före det­ta tings­hus. Det fick de dock då Heli­os ren­sa­de sin vind inför reno­ve­ring av fas­tig­he­tens tak.

Anders Jonsson visade några fynd för nostalgikern som en skrivmaskin och en urgammal Elektrolux dammsugare. Foto: Ulf Gustafsson..
Anders Jons­son visa­de någ­ra fynd för nostal­gi­kern som en skriv­ma­skin och en urgam­mal Electro­lux damm­su­ga­re.

Lör­da­gen den 24 augusti blev det allt­så en lösö­reauk­tion i Tings­huspar­ken hos Heli­os i Ref­te­le. Bak­grun­den till auk­tio­nen var som nämnts att bygg­na­dens tak mås­te genom­gå en myc­ket omfat­tan­de reno­ve­ring och där­för mås­te hela vinds­ut­rym­met töm­mas på det lösö­re som där fanns för­va­rat.

På vin­den fanns en myc­ket stor mängd möb­ler, lam­por, pors­lin mm, sedan tiden då fas­tig­he­ten använ­des som Tings­hus. I stäl­let för att läm­na allt till sopsta­tio­nen, var det någ­ra brö­der som föreslog att vi skul­le för­sö­ka att säl­ja av före­må­len. Allt fick dock inte säl­jas, som föns­ter, dör­rar mm, då bygg­na­den är klas­si­fi­ce­rad som kul­tur­bygg­nad, med till­syn av Läns­sty­rel­sen.

Istäl­let för sopor blev saker­na på vin­den ett fint till­skott till reno­ve­ring­en.
Auk­tions­för­rät­ta­ren Niklas Wil­helms­son var mobil och sål­de varor för 50 000 kro­nor.

Det har varit ett myc­ket omfat­tan­dearbe­te för många Heli­os brö­der att få ner alla före­må­len från vin­den, men med många goda insat­ser har det gott bra. Hela vår mat­sal var fylld av oli­ka före­mål­Da­gen före auk­tio­nen ställ­des varor­na ut i Tings­huspar­ken, under natt­lig bevak­ning av auk­tions­för­rät­ta­ren som sov över i fas­tig­he­ten. På lör­dags­mor­go­nen kom så de som var intres­se­ra­de att för­vär­va före­mål från Tings­hu­set, det kom även ett antal antik­hand­la­re.

En hand­la­re bjöd oss innan auk­tio­nen kr. 5.000 för allt, men vi tac­ka­de nej! Kl 10 sat­te så auk­tio­nen igång då Niklas Wil­helms­son från Nic­kelsbo Auk­tio­ner häl­sa­de väl­kom­men till de ca. 150 st. besö­kan­de. Han bör­ja­de med möbel­för­sälj­ning och lamp­för­sälj­ning. Det bjuds för­vå­nans­värt höga pri­ser, i syn­ner­het för oli­ka lam­por med sto­ra glas­ku­por!
Auk­tio­nen fort­sat­te med soligt och varmt väder som inram­ning. Någ­ra brö­der hade arran­ge­rat för­sälj­ning av kaf­fe, läsk, varm korv mm och det var många som handlade!Totalt gjor­des ca. 150 st utrop Efter ca. 1,5 tim­me hade alla före­må­len ham­nat under klub­ban och näs­tan allt blev sålt, endast 2 bru­na sof­for och 4 bru­na fåtöl­jer, fick ej någon ny äga­re.

Dyrast blev lådor­na med 50–60-talslampor.

Dyrast blev två kar­tong­er med tak­lam­por i trä med sex st. kupor. Många bjöd ikapp och över varand­ra och slut­pri­set blev kr. 15.000:-. Totalt inbring­a­de auk­tio­nen drygt kr. 50.000:-!

Bro­der, Björn Nils­son, som var en av ini­ti­a­tiv­ta­gar­na till auk­tio­nen, för­kla­ra­de sig myc­ket nöjd med resul­ta­tet . Inte nog med att vi slapp köra allt till sopsta­tio­nen utan istäl­let fick in medel för arbe­tet på huset.

Text och foto: Ulf Gustafs­son

Sök inlägg