Kristinornas höstprogram

Frimurarhuset i Jönköping

Varmt väl­kom­men till hös­tens möten i dam­för­e­ning­en Kristi­na, du som är fru eller sam­bo till våra fri­mu­ra­re. Vi träf­fas som van­ligt Fri­mu­rar­hu­sets mat­sal kl 19.00 för någ­ra tim­mars trev­lig sam­va­ro. Adress: Nor­ra Strand­ga­tan 40, Jön­kö­ping.

Det full­stän­di­ga pro­gram­met finns här

För att pla­ne­ra mål­ti­der­na mås­te anmä­lan ske till vår nya email­a­dress info@kristinorna.se  eller per tele­fon till våra klubb­mäs­ta­re senast 2 dagar före sam­man­koms­ten. Anmä­lan är bin­dan­de. Vid anmä­lan via email, vän­li­gen upp­ge full­stän­digt namn.

Hjärt­ligt väl­kom­na!
Bir­git­ta Hjal­mars­son 0702 – 49 15 75
Bir­git­ta Nis­ser 0705 – 77 55 61

PS
Mis­sa inte vårt After Work fre­da­gen den 15 novem­ber!

Sök inlägg