Regnig skärgårdsresa avslutad i strålande sol

Det bör­ja­de i stri­lan­de regn och slu­ta­de med strå­lan­de sol. Årets utflykt med ”Det Gam­la Gar­det” blev en upp­vis­ning av nyck­fullt som­mar­vä­der. Och ett när­gång­et besök “hem­ma hos” ett antal måsar utan­för Capel­la Ecu­me­ni­ca San­ctae Annae in sco­pu­lis, “S:t Annas eku­me­nis­ka kapell på skä­ret”.

Capel­la Ecu­me­ni­ca är ett nybyggt medel­tidska­pell. Foto: Håkan Wasén

Det var 1925 som,  den seder­me­ra väl­kän­de auk­tio­nis­ten och S:t Anna-bon, Hil­ding Biel­kham­mar under en eku­me­nisk guds­tjänst på fle­ra lika språk, i Upp­sa­la fick höra Fader vår på 50 språk under en guds­tjänst, ledd av ärke­bis­ko­pen Nat­han Söder­blom.

“Ald­rig glöm­mer jag den långa pro­ces­sio­nen av pat­ri­ar­ker och met­ro­po­li­ter från främ­man­de län­der samt del­ta­ga­re från oli­ka håll i kris­ten­he­ten, alla tågan­de in i Stock­holms Stor­kyr­ka. Gustaf V häl­sa­de väl­kom­men, och den sto­re eku­me­nen, ärke­bis­kopNat­han Söder­blom, pre­di­ka­de. Fader vår läs­tes på 50 oli­ka språk. Den upp­le­vel­sen gick ald­rig ur min­net ‚” skrev han sena­re.

Då fick han en vision om att byg­ga kapell där alla krist­na kun­de sam­las oav­sett sam­fund.
Tan­ken var först att åter­upp­byg­ga gam­la S:t Anna Kyr­ka, som då låg i rui­ner, men det gick inte. Istäl­let val­des Väst­ra Gärs­hol­men i Trän­nöfjär­den ut. Där slet han per­son­li­gen, till­sam­mans med många fri­vil­li­ga från 1958 och fram­åt med att slä­pa sten och mura upp ett ”modernt medel­tidska­pell” på skä­ret. Skär heter på latin “sco­pu­lus” vil­ket för­kla­rar slu­tet på kapel­lets latins­ka namn.
Kapel­let invig­des 1965 av öst­gö­ta­bis­pen Rag­nar Ask­mark.
Dit var det Gam­la Gar­dets rese­nä­rer skul­le sty­ra kosan. Väd­ret var väl siså­där när resan skul­le star­ta men någon pla­ne­rad start 09.00  blev det inte. När alla satt sig på plats i bus­sen visa­de det sig att bus­sens fram­dörr inte gick att stänga.
Så det blev till att byta till en annan buss. Cir­ka 45 minu­ter för­se­na­de kun­de dock resan star­tas mot Vik­bo­lan­det.
Vi hade en utbil­dad gui­de ombord, Ann-Christi­na Söderlund, som del­gav oss infor­ma­tion om plat­ser­na vi pas­se­ra­de som bl. a Skäll­viks borg.

Stri­lan­de regn över Trän­nöfjär­den inled­de resan. foto: Håkan Wasén

Det var då reg­net kom. Ing­et stil­la som­mar­regn, utan mas­sor. När vi kom fram till Kungs­hälls­ud­den i när­he­ten av Bott­na ‚för fort­satt färd per båt ut över Trän­nöfjär­den till Väst­ra Gärs­hol­men   så vräk­te reg­net ned. Men m/s Lind­skär var stor och rym­de alla inom­bords. Och när vi kom fram till Väst­ra Gärs­hol­men bör­ja­de reg­net att avta.
Kapel­let lig­ger vac­kert på en kul­le på skä­ret.  En bra plats att bo på tyc­ker trak­tens måsar. Så alla fick sät­ta ned föt­ter­na var­samt mel­lan ulli­ga tot­tar under vre­sigt skri­kan­de från mås­mam­mor­na intill.
Inne i kapel­let vän­ta­de ett äkta kyrk­kaf­fe med myc­ket goda smör­gå­sar och kaka.

Ola Lön­nqvist visa­de liv­fullt kapel­lets histo­ria. Foto: Håkan Wasén

Och Ola Lön­nqvist med kapel­lets histo­ria. Myc­ket liv­fullt berät­ta­de han om kapel­lets till­komst och de utsmyck­ning­ar som fanns där­in­ne. Från trä­skulp­tu­rer “låna­de” från Prag under 30-åri­ga kri­get till moder­na als­ter. Och sist men inte minst alta­ret byggt av sten från många oli­ka kyr­kor i värl­den. Och hur kapel­let idag drivs av en ide­ell med­lems­för­e­ning med bland and­ra kung­en som heders­med­lem. Kapel­let beman­nas av vär­dar som under vec­kor och hel­ger tar hand om besö­ka­re och som då får för­må­nen att bo myc­ket vac­kert i en stu­ga på hol­men.
Så tas­sa­de vi för­sik­tigt ut igen mel­lan ull­tot­tar­na till båten för värd till Mons cam­ping. En resa på cir­ka 50 minu­ter mel­lan kob­bar och skär. Man kun­de rik­tigt se ”August Strind­bergs” skär­gårds­be­skriv­ning i  Hem­sö­bor­na fram­för sig när båten styr­de mel­lan sma­la sund och öpp­na fjär­dar.
Under resan beseg­ra­de solen reg­net. I Mon vän­ta­de lun­chen, fisk för­stås. När vi väl avslu­tat mål­ti­den med kaf­fe på bryg­gan, sken solen skönt.
Det var tänkt att resan skul­le inklu­de­rat en pro­me­nad i Söder­kö­ping men majo­ri­te­ten av del­ta­gar­na ansåg att det inte behöv­des.

Gamla Gatdets resa 2019
Skär­gårds­re­san avslu­ta­des i Mon med gla­da miner i strå­lan­de sol. Kaf­fe dracks på bryg­gan av fr.v Anders Eklund, Thord och Anna Söderlund, Claes-Göran Ström­berg, Sol­veig Eklund och Mar­ga­re­ta Eklund. Foto: Håkan Wasén

Vår rese­ar­ran­gör Yng­ve Jans­son avtac­ka­des med var­ma applå­der innan han läm­na­de oss i Ling­hem. Likaså vår chaf­fis Sten Eken­by och Ann-Christi­na Söderlund.

Text och foto: Håkan Wasén

Sök inlägg