Vetlandavinst i småländsk frimurargolf

I bäs­ta för­som­mar­vä­der avgjor­des Fri­murar­gol­fen på Eksjö golf­klubb, en bana med vac­ker, omväx­lan­de och tek­niskt intres­sant utform­ning.

Lars Norén, Tho­mas Har­brecht och Bengt Rydell topp­tri­on i fri­murar­gol­fen.

20 fri­mu­ra­re i oli­ka åld­rar käm­pa­de och till slut vann Tho­mas Har­brecht från Vet­lan­da följd av Lars Norén, Norr­kö­ping och Bengt Rydell, Jön­kö­ping. Det inne­bär att en ny gol­fa­re får för­val­ta den fina vand­rings­po­ka­len till näs­ta års täv­ling.

Fri­murar­gol­fen inom Fjär­de för­del­ning­en spe­las nume­ra i juni i de söd­ra delar­na av för­del­ning­en och i Lin­kö­ping på sen­som­ma­ren, i år den 23 augusti på Lan­de­ryd. I Eksjö del­tog brö­der från oli­ka delar av för­del­ning­en. Hans Hen­ning var täv­lings­le­da­re med assi­stans av Con­ny Six­tens­son, stort tack för en väl genom­förd täv­ling!

Sök inlägg