Dags igen i augusti på Landeryds södra

Landeryds södra. Foto: Peter Lindh
Den 23 augusti blir det fri­murar­golf  på Lan­de­ryds söd­ra. Foto: Peter Lindh

Fre­da­gen den 23 augusti är det åter dags för golf­brö­der­na inom 4:e för­del­ning­en att med sed­van­ligt friskt mod käm­pa om vand­rings- och övri­ga pri­ser på Lan­de­ryds Golf­klubb häl­sar vår golf-pro­bro­der Peter Lindh.

De brö­der som är 75 år eller äld­re eller som fyl­ler under året, inlot­tas och spe­lar från röd tee enligt para­graf 5:15 i Spel- & täv­lings­hand­bo­ken. Om någon ej vill spe­la enligt 6 den­na regel med­de­la det­ta vid täv­lings­an­mä­lan.

Nyhet i år
är att vi spe­lar Söd­ra Banan med den så popu­lä­ra ombygg­na­tio­nen!

Shot­gun – start kl. 10.00 på Söd­ra Banan. Start­av­gift 200: – (beta­las på plats) vil­ket inklu­de­rar spel­av­gift, fika m.m. samt gemen­sam bröd­ramål­tid.

Anmä­lan senast
8 augusti till Peter Lindh per mail peter.lindh@landerydsgolf.se. Ange golf-id och namn.

PS.Om någ­ra brö­der vill skän­ka saker till pris­bor­det mot­ta­ges det­ta som van­ligt med stor tack­sam­het.

Hjärt­ligt väl­kom­na!

Häl­sar
Peter

Sök inlägg