Caritas bjöd på skön sommarresa på "åna"

Brö­der och inbjud­na fick en fin resa på Stån­gån i strå­lan­de sol. Foto: Håkan Wasén


Strå­lan­de väder och vär­me både utom och inom­bords. Så kan man karak­te­ri­se­ra årets utflykt för äld­re finan­si­e­rad av Cari­tas.
I år var det åter en båt­tur som stod på sche­mat. Ibland ser man inte sko­gen för bara träd och många har sett Stån­gån från Lin­kö­ping men inte Lin­kö­ping från Stån­gån. Sålun­da gick ett 50-tal pas­sa­ge­ra­re ombord på MS/ KIND vid dess kaj intill Stångs maga­sin ons­da­gen 5 juni för att se stan från “åna”.

Mag­nus Thorén såg till att Aina Eklöf kom tryggt ombord. Foto: Håkan Wasén

Ett antal brö­der hade ock­så ställt upp för att  hjäl­pa de äld­re ombord men även för att vara ett säll­skap under resan.

Kind är inte värl­dens vack­ras­te far­tyg, så låg som hon är, måhän­da men väl avpas­sat för Kin­da Kanal. Tidi­ga­re kun­de hög­re båtar köra Kin­da kanal och den tra­fi­ke­ra­des då med tro­tjä­na­ren Kin­da byggd 1871 i Söder­kö­ping.  När den fas­ta Drott­ning­bron bygg­des kla­ra­de sig Kin­da ige­nom bara man fäll­de skor­ste­nen. Döds­stö­ten för nor­ma­la pas­sager­ar­bå­tar kom då Tull­bron skul­le byg­gas i slu­tet av 50-talet.

Gun­nar Nor­ling th och Jan Johans­son och Johan­na Thorsten från Ulri­ka var någ­ra som Fyrans utsän­de fick ett trev­ligt sam­tal med. Foto: Håkan Wasén

Den fly­tan­de ång­spru­tan Pho­e­nix bygd i Stock­holm 1890 blev rädd­ning­en. Hon bygg­des om så att hon kun­de gå under bro­ar­na. Så vår resa före­togs på en 128-årig köl.
Eftersom det var en lunch­kryss­ning ser­ve­ra­des ock­så mat en god lax med till­be­hör och kaf­fe och kaka för­stås. Allt ackom­pan­je­rat av Lin­kö­ping från å‑sidan.
Vår kap­ten Tho­mas Lübs­dorf styr­de skick­ligt längst vår vind­lan­de Stån­gå.
Väd­ret var som sagt fin fint, ja näs­tan lite mer än så. Det blev gans­ka varmt även om man stod på för eller akter­däc­ket.

På väg in i en sluss som en gång var värl­dens högsta,Hackefors. Foto: Håkan Wasén

Det roli­ga med den här typen av arrange­mang är inte enbart att äld­re, som kanske inte har möj­lig­het att kom­ma ut så myc­ket, får en möj­lig­het att träf­fa dem som de inte kän­ner. Utby­tet är ömse­si­digt för det var ock­så roligt för brö­der­na att få träf­fa de män­ni­skor som varit med om att byg­ga upp vårt sam­häl­le av idag.

Arti­kel­för­fat­ta­ren ham­na­de vid sam­ma bord som Gun­nar Nor­ling och Jan Johans­son från äldre­bo­en­det i Ulri­ka. Och visst hade vi många berö­rings­punk­ter och myc­ket att pra­ta om.
Så kom då resans förs­ta höjd­punkt. Slus­sar­na vid Tan­ne­fors som lyf­te Kind 10,5 meter. Där vän­ta­de bro­der Tor­björn Bost­röm som hade stan­nat kvar vid Stång för att se om möj­ligt fånga upp någ­ra gäs­ter som inte kom­mit till avgångs­ti­den. De kun­de even­tu­ellt ha bor­dat vid Tan­ne­fors. Men han vän­ta­de för­gä­ves och cyk­la­de sedan upp till oss i Tan­ne­fors,
Sluss­ning är fasci­ne­ran­de och det susar och bru­sar och vatt­net for­sar.

Caritaasresa på åna
Brö­der­na Mag­nus Thorén, Lennart Fah­lén och Claes-Göran Ström­berg ång­ra­de inte att de ställ­de upp på båtre­san i det fina väd­ret. Foto: Håkan Wasén

Efter Tan­ne­fors blev det en lugn resa under Bras­kens bro för­bi kolo­ni­om­rå­de­na Emmalund, Åda­la och den nya stads­de­len Jakobs­dal.
Näs­ta sluss blev Hac­ke­fors som, när den bygg­des 1869, var värl­dens störs­ta enkelsluss. Fort­fa­ran­de är den näst störs­ta i Nor­den med sitt lyft på 6,8 meter.
Det inne­bär ett starkt vat­ten­tryck så man har för säker­hets skull all­tid båda por­tar­na stäng­da för vat­ten­mas­sor­na från Hjuls­bro­si­dan.
Där­ef­ter vän­de Kind strax före Hjuls­bro och vän­de åter mot Lin­kö­ping.

-Jag är myc­ket nöjd med dagen,sade Thord Söderlund som är ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till eve­ne­mang­et. Foto: Håkan Wasén

– Jag är jät­te­nöjd med resan, sade Thord Söderlund en gång i tiden kanal­di­rek­tör på Göta kanal, och ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till arrange­mang­et.

– Bra väder god mat och jag tror att alla ombord inklu­si­ve oss brö­der tyck­te det var en här­lig dag.

-Det känns skönt att kun­na göra den här akti­vi­te­ten för de gam­la som kanske inte har möj­lig­het att annars kom­ma ut på en båtre­sa.

Text och foto: Håkan Wasén

Sök inlägg