Lyckad dagträff för äldre Oskarshamnsbröder

Cari­tas sam­la­de äld­re brö­der i Oskars­hamn till en upp­skat­tad dag­träff.

Tors­da­gen den 23 maj anord­na­de Cari­tas grup­pen inom Oskars­hamns fri­mu­rar­sam­häl­le en sär­skild träff för äld­re brö­der som av oli­ka anled­ning­ar har svårt att del­ta­ga i loger­nas ordi­na­rie verk­sam­het.
Under lunch­tid arran­ge­ra­des en dag träff där ord­fö­ran­de mäs­ta­ren, OM, i Sankt Johan­neslo­gen Ori­on, Anders Rapp, häl­sa­de ett 15-tal brö­der väl­kom­na. OM läm­na­de där­ef­ter över ordet till R&K Chris­ter Holm­gren som reflek­te­ra­de över Cari­tas inter­na arbe­te med bröd­ra­vård och den bety­del­se för behö­van­de brö­der den­na verk­sam­het har i var­da­gen.
Under träf­fen i logesa­len kun­de brö­der­na även nju­ta av Ori­ons tidi­ga­re musik­fö­re­stån­da­re Ulf Nils­sons vack­ra orgel­spel.
Där­ef­ter blev det dags för den tra­di­tio­nel­la tors­dags­lun­chen med ärt­sop­pa och pas­san­de till­be­hör. Alla brö­der lät sig väl sma­ka. Även under lun­chen fick brö­der­na musikun­der­håll­ning då De Tre Stjär­nors  för­ut­va­ran­de depu­te­ra­de mästare,Tommy Wret­ling, bjöd på som­mar­mu­sik innan han skyn­da­de iväg till efter­mid­da­gens plik­ter
Dag­träf­fen upp­skat­ta­des så myc­ket av de inbjud­na brö­der­na att det fram­för­des öns­ke­mål om åter­kom­man­de träf­far av den­na karak­tär. Något OM tar till sig inför kom­man­de års akti­vi­tets­pla­ne­ring. Men redan till hös­ten åter­kom­mer möj­lig­he­ten till dag­träff och redan nu kan avslö­jas att det blir kropp­ka­kor på menyn. Det­ta då en av de del­ta­gan­de äld­re brö­der­na fram­för­de önsk­ning­ar om den­na små­länds­ka deli­ka­tess. Något Cari­tas grup­pens repre­sen­tan­ter givet­vis inte kun­de säga nej till.
Efter lun­chen var det dags för avslut och Cari­tas grup­pens med­lem­mar fort­sat­te sitt goda arbe­te med att ge behö­van­de brö­der hjälp med trans­port till­ba­ka till sina hem­a­dres­ser. En myc­ket lyc­kad dag­träff som kom­mer att åter­kom­ma i mer utveck­lad form redan under hös­ten.

Text: Anders Rapp

Sök inlägg