Ännu en seger för Söderlunds i klassikerrallyt

frimurarrally 2019
Thord och Ann-Christi­na Söderlund fick sin and­ra inteck­ning i vand­rings­pri­set och Fred­rik och Marie Lager­felt kom tvåa. Foto:Håkan Wasén

Slam­mer, klapp­ran­de och “sur gub­be” ja vad får man inte vara med om i ett ral­ly?  Årets  klas­sis­ka fri­mu­rar-ral­ly var hotat av dåligt väder men, över alla under, det blev ok. Och ok i all syn­ner­het för Thord och Ann-Christi­na Söderlund som vann årets frå­ge­täv­ling. Lager­felts gick ock­så bra på 2:a och 3:e plats.

S:t Jacobs klas­sis­ka fri­mu­rar­ral­ly har i alla år gyn­nats av fin­fint för­som­mar­vä­der. I år såg det bok­stav­ligt mörkt ut vid hori­son­ten och ett regn­vä­der låg och lura­de väs­terut, trots löf­ten om sol vid ost­kus­ten. Det blås­te ock­så friskt när del­ta­gar­na, 17 eki­page, sam­la­des för start vid Lan­de­ryds golf­ba­na.

Tor­björn och Lena Anders­son i klas­sisk ral­lymun­de­ring såg fram emot star­ten. Foto:Håkan Wasén

I år fanns det mesta med stort och smått som Rolls och Fiat 500-cab­bar. ”Very bri­tish” i form av Jagu­ar, MG och Rolls-Royce.
”Real ame­ri­can” i form av ori­gi­nal Ford Tudor 1930 i en av Fords val­fria fär­ger, ”Ni kan få en Ford i vil­ken färg ni vill bara den är svart(citat Hen­ry Ford) ”och en läc­kert knall­röd Hot-Rod byggd på en Ford Tudor från 1924–26.
Från avdel­ning Tyskland väd­ra­de S:t Jacobs OM Fred­rik Lager­felt sin Porsche 944 T och Lars Christof­fer­son tuf­fa­de på i sin VW-cab med co-dri­ver Gunil­la Lager­felt och Mil­lie expert på att nosa.

Peter Lindh kör­de mc. Foto: Håkan Wasén

Till vår gläd­je kom även bro­der Peter Lindh med på motor­cy­kel som repre­sen­tant för ”Rass­lan­de ked­jan”, fri­mu­ra­re som kör mc.

I år gick vägen mot Malex­an­der på vägar­na från söd­ra Vist­kor­set mot Nykil och sedan mot Haralds­bo­vä­gen och vida­re mot Drögs­hult och Ulri­ka.
Frå­gor­na längst vägen var svå­ra som de skall vara. Det är inte lätt att hit­ta ”ogoog­lings­ba­ra” frå­gor. Jakt­tor­net med grönt tak vid Nykils­vä­gen var svårt.
Och var fanns väder­kvar­nen nära Mo kvarn?

Ing-Marie Wasén vin­kar klart för start för Kihlsted­ts A‑Ford.

Kattö­ver­gångs­stäl­let hit­ta­de fle­ra men buss-skyl­ten Mari­elund vid bad­sjön nära Ånvä­ga var svår.
Alla kom så små­ning­om fram till Ulri­ka och fic­ka på kafé­et, som är inrymd i sam­ma loka­ler som buti­ken, dri­ven av den eko­no­mis­ka för­e­ning­en Ulri­ka butik  & Café. Det hade för­lar­mats om vår anstorm­ning och det fanns till alla.
Det hade kun­nat bli ett fint besök men så visa­de det sig att fle­ra del­ta­gar­na mis­sat en skylt som för­bjöd par­ke­ring för icke-kun­der fram­för ett bil­vårds­fö­re­tag intill kafé­et.
Trots att det var helg­dag och tomt på plat­sen led­de det till en utskäll­ning av inne­ha­va­ren, Fle­ra del­ta­ga­re und­ra­de var­för han inte istäl­let tog chan­sen att göra reklam för sitt före­tag för de sam­la­de bilen­tu­si­as­ter­na.
Den fina vägen söderut från Ulri­ka mot Kisa fyll­de snart igen den nega­ti­va upp­le­vel­sen och än en gång gäll­de det att hål­la ögo­nen öpp­na.
Vad är en gigg ?  und­ra­de någ­ra men de som kun­de häs­tar viss­te att det var vag­nen som stod vid avfar­ten till Ökne­hult.

Ral­lyt rul­la­de på vack­ra vägar.Foto: Ing-Marie Wasén

Och kär­lekspa­ret som med hjär­tan skyl­ta­de sin boning läng­re fram såg ock­så många av del­ta­gar­na.
Sista frå­gan gäll­de var man kun­de hit­ta Som­mar-ro och det var strax före avfar­ten mot Pin­narp.
I Sval­sjö vän­ta­de en vis­ning av Pehrs meka­nis­ka kabi­nett i den gam­la fd diver­se och manu­fak­tur­han­dels­bo­den.
Vis­ning­en blev popu­lär. ”Lönn­facks-banan” och äpp­le loc­ka­de till många skratt utan­för huset när Per och Anna Hell­dorff berät­ta­de om huset och vad som nume­ra finns där­in­ne
-Jag bru­kar säga att den som inte skrat­tar vid vis­ning­en av kabi­net­tet den skall få peng­ar­na till­ba­ka, sade Per Hell­dorff.
‑Hit­tills har jag inte behövt beta­la ett öre!
Det behöv­de han inte nu hel­ler.
Skrat­ten pär­la­de när del­ta­gar­na veva­de på alla de manic­ker som fanns inne. Popu­lärt var de två box­ar­na och den senas­te mac­ka­pä­ren en EU-val­ba­ro­me­ter.
Det veva­des länge och friskt i näs­tan en tim­me innan det bar av mot slut­må­let ”Fem rum och kök” inne i Malex­an­der.
Där hade makar­na Norr­by dukat upp med fisk­wal­len­ber­ga­re kyck­ling­klub­bor och vege­ta­ris­ka ham­bur­ga­re med myc­ket god pom­mes fri­tes.

Her­man Kihlstedt Claes-Göran Ström­berg och Anders Gustafs­son skrat­ta­de gott åt Per Hell­dorffs maca­pä­rer.

Maten i ett ral­ly bru­kar man kun­na vara oro­lig för men allt var till belå­ten­het. Sist men inte minst för att eta­blis­se­mang­et bjöd på kaf­fe och kaka, och något som impo­ne­ra­de.
Fem och kök done­ra­de en ”del­ta­gar­av­gift ” och lite mer till lam­men. Något som upp­skat­ta­des högt.
Så var det då dags för genom­gång av sva­ren.
Arran­gö­ren trod­de sig ha kom­mit på en jät­tesvår utslags­frå­ga. Hur många varv kun­de en mut­ter skru­vas ända längst in på en skruv.
Rät­ta sva­ret var 57 varv och det var för­vå­nans­värt att näs­tan alla sva­ra­de med en fel­pro­cent på inom tio pro­cent.
Fan­ta­sin fro­da­des ock­så bland sva­ren på frå­gor­na.

Fred­rik och Marie Lager­felt knå­pa­de länge i Malex­an­ders vack­ra­kyrk­park

Kam­pen om and­ra och tred­je­plat­sen blev en kamp mel­lan Lager­fel­ta­re. Gunil­la Lager­felt, ”öga i nac­ken” åt Lars Christof­fer­son, och Eli­sa­bet­hs bror­son Fred­rik med Marie.
Med sam­ma resul­tat blev det utslags­frå­gan som var avgö­ran­de och där skilj­de det bara 6 varv till för­mån för Fred­rik och Marie.

Förs­ta pri­set togs av de vana ral­lyrä­var­na Thord och Ann-Christi­na Söderlund i sin Mor­gan 4/4. De har tidi­ga­re inteck­ning i pri­set och har tidi­ga­re ock­så vun­nit Öst­gö­ta sport­vagnsklubbs maj­ral­ly.
Så näs­ta år blir det Söderlunds som får fun­de­ra på på  vil­ka vägar ral­lyt skall köras, ogoog­lings­ba­ra klu­ri­ga frå­gor, mat  och mål.

Text: Håkan Wasén

Foto: Ola Axén, Håkan Wasén och Per Hell­dorff.

Den klas­sis­ka grupp­bil­den av ral­lyt 2019 vid Sval­sjö. Foto: Per Hell­dorff

Sök inlägg